Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Segons l'informe, que podeu consultar íntegre en el document que teniu al peu d'aquesta columna, Catalunya, que només produeix el 14% de l'energia renovable que necessita, hauria d'augmentar aquest percentatge implantant renovables sense impacte ambiental i amb el màxim acord de la gent.
Segons l'informe, que podeu consultar íntegre en el document que teniu al peu d'aquesta columna, Catalunya, que només produeix el 14% de l'energia renovable que necessita, hauria d'augmentar aquest percentatge implantant renovables sense impacte ambiental i amb el màxim acord de la gent. -  -  -