Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Per avaluar l'estat dels rius s'han tingut en compte tres indicadors: la qualitat fisicoquímica -qualitat de l'aigua segons paràmetres de nitrats, fosfats, carboni orgànic total (TOC); la qualitat hidromorfològica -continuïtat fluvial, morfologia- i la qualitat biològica -macroinvertebrats, diatomees (algues) i peixos. La presència d'aquests contaminants no suposa un risc per a la salut de les persones, ja que els nivells es troben dins del que estableix la normativa, i l'aigua per al consum humà passa per un tractament de potabilització que en garanteix la salubritat. Aquesta investigació expressa la necessitat de desenvolupar estudis específics sobre l'impacte ecològic d'aquests contaminants i potenciar-ne la inclusió en els plans de gestió de conca europeus. Per la seva complexitat, metodologia, tècniques emprades i costos no es contempla, però, repetir l'estudi en un futur immediat
Per avaluar l'estat dels rius s'han tingut en compte tres indicadors: la qualitat fisicoquímica -qualitat de l'aigua segons paràmetres de nitrats, fosfats, carboni orgànic total (TOC); la qualitat hidromorfològica -continuïtat fluvial, morfologia- i la qualitat biològica -macroinvertebrats, diatomees (algues) i peixos. La presència d'aquests contaminants no suposa un risc per a la salut de les persones, ja que els nivells es troben dins del que estableix la normativa, i l'aigua per al consum humà passa per un tractament de potabilització que en garanteix la salubritat.   Aquesta investigació expressa la necessitat de desenvolupar estudis específics sobre l'impacte ecològic d'aquests contaminants i potenciar-ne la inclusió en els plans de gestió de conca europeus. Per la seva complexitat, metodologia, tècniques emprades i costos no es contempla, però, repetir l'estudi en un futur immediat -  -  -