Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Aproma

APROMA és una organització no governamental de caràcter independent que reuneix un important nombre de professionals dedicats de manera exclusiva al medi ambient i que procedeixen d'àmbits molt diversos: Empreses, Administració central, autonòmica i local, universitats, etc.

Es tracta en tots els casos d'experts amb amplis coneixements en totes i cadascuna de les matèries que conformen el complex sistema que defineix el medi ambient, essencialment multidisciplinar.

En APROMA subjau la profunda creença que el medi ambient ha de ser un factor polític decisori i que, integrant-se en les altres polítiques sectorials d'Espanya, pogués impulsar un desenvolupament social i econòmic sostenible, que en aquest final de segle ja entenem com l'únic possible .

Cal abordar un nou model social on el ciutadà sigui part responsable en l'evolució de la societat i no només testimoni callat d'ella.

Dades de contacte

Email: [email protected]
Telèfon: 932 452 901
Fax: 932 322 391
Lloc web: http://aproma.org/ca/


Imatges