Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Article d'Opinió

Dimecres, 9 de gener del 2013

La reforestació dels sistemes dunars litorals de Mallorca

Un article publicat recentment pel "Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears", tot i que amb data de 2010, posa de manifest una nova teoria que constata indicis ferms de que els sistemes dunars litorals a l'illa de Mallorca han estat reforestats al llarg del temps per part de l'home tot responent a distints interessos. Els sistemes platja-duna són, sens dubte, un dels trets fisiogràfics més característics de les costes mallorquines. Tot i que aquests, des d'algunes dècades enrere s'hagin associat de manera ferma a l'activitat socioeconòmica lligada a la indústria turística de sol i platja, la seva interacció amb l'home es remunta segles enrere.
Gràcies a la tasca realitzada recentment a Menorca s'ha pogut comprovar, mitjançant l'aplicació d'una senzilla metodologia de mostreig, que una important part dels sistemes dunars a l'illa tenen masses forestals que, formades bàsicament per Pinus halepensis Mill., presenten un origen temporal sospitosament similar, donant peu a pensar amb la importància que la mà de l'home ha pogut jugar pel que fa a l'aspecte i configuración de la seva realitat vegetal actual, tot indicant tendències de discriminació positiva en quant a la presència d'aquesta espècie.

El present treball pretén mostrar les modificacions que les masses boscoses de P. halepensis associades a alguns sistemes dunars litorals de l'illa de Mallorca han sofert al llarg de les dècades. S'analitzen mostres representatives per a cada un dels sistemes, les quals, a partir de la seva anàlisi permeten extreure algunes consideracions significatives que mostren alhora l'evolució històrica d'aquests ambients. L'estudi, basat en un antecedent bibliogràfic sobre el cas de Menorca (Roig-Munar et al., 2009) i dut a terme per membres del grup de recerca BIOGEOMED , del Departament de Ciències de la Terra de la Universitat de les Illes Balears, estableix una primera aproximació a l'artificialització d'aquests sistemes, fins al moment considerats naturals, a conseqüència dels interessos antròpics.

Cita de l'article:
Mir-Gual, M., Fraga, P., Pons, G.X., Roig-Munar, F.X., Martín-Prieto, J.A., Rodríguez-Perea, A., Brunet, P. (2010). "Alteracions antròpiques en els boscos de Pinus hallepensis Mill. Dels sistemes dunars de Mallorca". Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 53: 133-152.


Comparteix aquest article

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Un article de...

 -  -  -
Miquel Mir Gual
Geògraf i investigador de Universitat de les Illes Balears Departament de Ciències de la Terra Membre del Grup d'Investigació BIOGEOMED

Enllaços

Article complert