Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Article d'Opinió

Dijous, 20 de desembre del 2012

Biomassa forestal i producció d'energia

Tant a petita com a gran escala, els sistemes moderns de transformació energètica tenen unes emissions de partícules fines molts més baixes, amb continguts de sofre i metalls pesants inferiors o nuls en comparació amb les emissions de combustibles fòssils (carbó i derivats líquids del petroli). A més, cal afegir que l'ús de la biomassa forestal -estelles, pèl·lets, briquetes i llenyes- també ajuda a la creació de llocs de treball, noves oportunitats de negoci, consum i subministrament d'energia local i amb preus altament competitius i menys fluctuants que els combustibles fòssils, deixant romandre aquestes inversions sobre el territori.
Quan parlem de biomassa per energia, ens referim a material orgànic que és conreat -tot i que a vegades creix de forma natural-, collit, transportat, transformat mecànicament i posteriorment transformat en energia, que pot ser tèrmica i/o elèctrica. Biomassa és tot material d'origen biològic, i per tant inclou des de restes agropecuàries fins a biomassa forestal: purins, restes de poda, plantes oleaginoses, palla, restes d'aprofitaments forestals, restes d'indústries de primera transformació de la fusta i conreus energètics (llenyosos o herbacis). Són materials procedents de fonts sostenibles, ja que són tan cars de moure que no surt a compte transportar-los. Habitualment es parla de radis de 30-50 km, on només podem trobar boscos o cultius pròxims, on el principal problema no és la sobreexplotació, si no precisament la manca de gestió i l'acumulació desordenada de biomassa que sovint deriva en grans incendis forestals.

Les formes comercials que adopten aquestes matèries primeres per la producció d'energia poden ser olis vegetals, estella forestal o agrícola, pèl•lets, llenyes, briquetes, pinyolada, etc. Des del CTFC treballem en la recerca i transferència tecnològica d'alguns d'aquests biocombustibles -principalment els forestals-, llurs estandarditzacions, característiques i gestió per a un correcte funcionament de les instal•lacions.

D'altra banda, l'energia pot ser generada des de centrals de biomassa de gran escala fins a calderes d'ús domèstic -petita escala-.
Quan es parla de gran escala s'inclouen plantes de cogeneració (producció de calor i electricitat), xarxes de calor (producció i distribució de calor a habitatges i/o indústries), gasificació (generació de calor directament i electricitat a partir de biogàs), plantes de trigeneració (fred, calor i electricitat) i altres modalitats segons les tecnologies emprades.

Cal diferenciar les centrals o instal•lacions de biomassa respecte les incineradores. Les plantes de biomassa empren biocombustibles nets amb cicle gairebé neutre d'emissions de CO2, ja que el CO2 alliberat entra ràpidament en la cadena amb el creixement de les masses forestals, agrícoles o aquàtiques. A més, mentre que les primeres fan servir un biocombustible conegut amb emissions no contaminants, les incineradores cremen altres productes de composició molt variable.

Quan es parla d'escala petita s'inclouen instal•lacions d'ús domèstic, com calderes de biomassa de potència similar a les de gasoil o propà. S'hi utilitzen com a combustibles estelles, llenyes, pèl•lets, briquetes o pinyolada.

Tant a petita com a gran escala, els sistemes moderns de transformació energètica tenen unes emissions de partícules fines molts més baixes, amb continguts de sofre i metalls pesants inferiors o nuls en comparació amb les emissions de combustibles fòssils (carbó i derivats líquids del petroli).

A més, cal afegir que l'ús de la biomassa forestal -estelles, pèl•lets, briquetes i llenyes- també ajuda a la creació de llocs de treball, noves oportunitats de negoci, consum i subministrament d'energia local i amb preus altament competitius i menys fluctuants que els combustibles fòssils, deixant romandre aquestes inversions sobre el territori.

La planta pilot de cogeneració amb gasificació amb biomassa forestal del Centre
A principis de desembre, es va presentar la nova planta pilot de cogeneració amb gasificació de biomassa forestal del Centre. Es tracta d'una nova instal•lació que a partir d'estella forestal com a combustible, permetrà dotar fins a un 40% de l'energia elèctrica que consumeix l'edifici del centre. L'estella emprada serà de controlada sota els requeriments de qualitat dels biocombustibles forestals i de traçabilitat. El calor produït s'utilitzarà per l'assecatge d'estella i per la calefacció dels tres edificis del complex, ja que està vinculat també a la caldera de biomassa del CTFC. Així doncs, la planta produirà uns 150 MWh/any d'energia elèctrica i 300 MWh/any d'energia tèrmica. La potència total de la planta és de 20 kW elèctrics i 40 kW tèrmics de calor.
L'objectiu d'aquesta planta pilot és monitoritzar-ne el funcionament i els seus resultats, per tal de difondre aquesta tecnologia i implantar-la en altres espais. Es consumirà unes 180Tm anuals d'estella, que s'emmagatzemaran en 2 contenidors mòbils automatitzats i amb pis mòbil d'una capacitat de 30m3 cadascun. D'altra banda, la petjada de carboni de la instal•lació serà baixa perquè s'usarà estella forestal d'explotacions forestals properes al CTFC. A més, s'ha apostat per la tecnologia catalana, ja que la instal•lació ha estat duta a terme per empreses de Catalunya.
Amb aquesta nova planta, el CTFC continua treballant per millorar els productes de la indústria forestal i contribuir a la seva competitivitat, i incidir en l'energia verda i sostenible.

 


Comparteix aquest article

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Un article de...

 -  -  -
Pere Josep Navarro i Maroto
Àrea d'aprofitaments fusters i biomassa del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya