Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 30 de desembre del 2020

Watsavereuse, un projecte europeu per fomentar l'estalvi i la reutilització d'aigua en el sector hoteler a Catalunya, les Illes Balears i Occitània

Es tracta del projecte Life Watsavereuse que pretén rebaixar el consum d'aigua en hotels, promoure la reutilització i reduir l'impacte ambiental del turisme en la Mediterrània. Els socis del projecte, que te una vigència de tres anys i un pressupost de 1,5 milions d'euros, són el Govern de les Illes Balears, que participa a través de l'Agència Balear de l'Aigua i de l'Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB), l'Occitània, l'Euroregió Pirineus Mediterrània, Aquavalley, Abaqua i Catalunya que hi participa a través de l?Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el Catalan Water Partnership (CWP) i l'Eurecat com a socis catalans. El projecte està finançat pel Programa LIFE i neix sota la coordinació de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània (EPM).
Amb una vigència de tres anys i un pressupost superior als 1,5 milions d’euros, el projecte Watsavereuse,treballarà per reduir el consum d’aigua en hotels, promoure l’increment de la reutilització en els diferents usos dels establiments hoteleres, fomentar l’ús de l’aigua regenerada per al camp de regs de golf i reduir l’impacte ambiental del turisme en la Mediterrània. També es treballarà per reduir, globalment, el consum d’aigua a través de les administracions públiques i establir al mateix temps ponts entre els diversos actors implicats

El projecte té com a finalitat ajudar a pal·liar el problema mediambiental d'escassetat d'aigua i la sequera a través de la realització de campanyes de sensibilització que permetin reduir com a mínim un 10% el consum global d'aigua dels turistes durant la seva estada en hotels, promoure i sensibilitzar els grups d'interès de la indústria turística respecte de l'estalvi i la reutilització de l'aigua, animar la indústria turística a implementar a l'almenys 5 solucions de reutilització d'aigua, reforçar la col·laboració entre administracions públiques i operadors de la cadena de valor i reduir el consum global d'aigua dolça en un 30%.

El pressupost total del projecte, que està finançat pel programa Life, és de 1.587.985 d'euros. D'aquesta quantitat, la Unió Europea aporta un 55%, 873.391 euros, i la resta estarà cofinançat per les aportacions de cada un dels socis

Justificació del projecte

Es considera que Europa disposa de recursos hídrics adequats. Tanmateix, l'escassetat d'aigua i la sequera són cada vegada més freqüents i generalitzades a la UE i la demanda supera ara els recursos hídrics disponibles. La costa mediterrània és una regió crítica on les precipitacions irregulars, l'excés d'extracció i la contaminació creixent estan creant una preocupació considerable per l'escassetat d'aigua, que afecta els recursos hídrics, la connectivitat dels sistemes, la biodiversitat, la qualitat de l'aigua i el funcionament dels ecosistemes fluvials. Això es veu agreujat i té un impacte directe sobre el sector turístic (creix un 3,3% anual), que depèn de l'aigua i en fa un ús intensiu. El projecte WATSAVEREUSE se centra en tres regions mediterrànies de França i Espanya (Catalunya, Occitània i Balears) que reben més de 68 milions de turistes a l'any. Es concentra a la costa, un paisatge fràgil on els recursos hídrics só escassos, en particular les illes i les zones amb forts pics estacionals de consum.

Objectius del projecte

L'objectiu genèric del programa Life Watsavereuse és explicar els beneficis de la legislació sobre l'aigua i les iniciatives nacionals per promoure l'economia circular en el consum d'aigua, especialment en la indústria turística, i es centra tant en l'estalvi d'aigua com en la seva reutilització, amb especial atenció al medi ambient mediterrani. I els objectius més concrets del projecte són:
- Reduir el consum global d'aigua dels turistes durant la seva estada a hotels / complexos turístics, etc. almenys en un 10%;
- Promoure i conscienciar sobre la reutilització de l'aigua entre els grups d'interès de la indústria turística, per tal d'explicar els beneficis de la implementació de la legislació / estratègia sobre la reutilització de l'aigua i millorar la percepció dels turistes de l'aigua recuperada en un 9% com a mínim;
- Animar la indústria turística a implementar un mínim de cinc solucions de reutilització d'aigua;
- Reforçar la governança de l'aigua mitjançant la col·laboració entre administracions públiques i operadors de la cadena de valor; i
- Reduir el consum global d'aigua dolça en un 30%.

Pel que fa a la reutilització de l'aigua, aquests objectius del Watsavereuse compleixen la Directiva marc de l'aigua de la UE, la comunicació del 2015 sobre l'economia circular i el pla d'acció de la UE sobre consum i producció sostenibles.

El projecte també contribuirà a l'Agenda de Desenvolupament Sostenible de l'ONU 2030 (especialment el seu objectiu d'augmentar substancialment l'eficiència de l'ús de l'aigua en tots els sectors i garantir la retirada i el subministrament sostenibles d'aigua dolça) i al 7è Programa d'Acció Ambiental. Amb això es pretén convertir la UE en una economia baixa en carboni, eficient en recursos, verda i competitiva

Expectatives de resultats

Pel que fa als resultats que s'esperen del projecte són:
- El disseny d'una nova política comunicativa per reduir el consum d'aigua i sensibilitzar sobre els beneficis de la reutilització d'aigua en el sector turístic;
- Aconseguir un augment del 9% en la reutilització d’aigua al sector turístic;
- La reducció del 20% del consum d’aigua als hotels;
- L'augment del 9% en la reutilització d’aigua en camps de golf.
- Un increment del 12% en l’estalvi d’aigua per part de les administracions públiques;
- Una millora de la cooperació entre administracions públiques;
- La reducció de l’impacte ambiental del turisme a la costa mediterrània.

En definitiva, es tracta d'un projecte que vol destacar els beneficis de l'estalvi i la reutilització de l'aigua, així com de les oportunitats que pot suposar per al sector turístic, la implementació d'iniciatives que impulsin un model d'economia circular basat en la reducció de consum de aigua.


 

 

 
Article: MónSOStenible
Font: ACA / Watsavereuse

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook