Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 14 de març del 2011

Es constitueix "Estratègia catalana Residu Zero"

El Fòrum "Estratègia catalana Residu Zero" surgeix de la col·laboració intersectorial d'universitats com la UPC, la UB, l'ICTA-UAB, UdL, del mon municipalista com l'Associació de municipis per a la recollida selectiva porta a porta (AMRSPAP), municipis que desenvolupen el model Residu Mínim, entitats ecologistes i cíviques com Gaia, CAPS, Ecologistes de Catalunya, CEPA, Fundació per la Prevenció de Residus,...que han estat treballant en la Comissió promotora.
Un centenar de persones representants de diferents sectors de la societat catalana; del mon local, associacions municipalistes, empreses, universitats i centres de recerca, entitats ecologistes i socials, el divendres 4 de març constitueixen amb molta il·lusió i energia el Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero.

Al Fòrum es van presentar els referents d'experiències d'àmbit internacional on s'han donat uns resultats excel·lents com a San Francisco, amb un 75% de recuperació dels seus residus, o la Xarxa Residu Zero d'Itàlia -més de 30 municipis- amb importants resultats de reducció de residus amb deestinació tractament finalista i amb un Centre de Recerca Residu Zero a Capannori on estan cercant solucions per a evitar els residus

Objectius
El Fòrum vol ser un punt de trobada i debat intersectorial de la societat catalana, d'impuls d'un procés de transcisió cap un canvi de paradigma, de canvi de model de gestió insostenible dels recursos i els residus al nostre país. En aquest sentit es parteix d'un referent internacional liderat per Gaia (Plataforma Internacional d'Alternatives a la Incineració de residus).

El Fòrum vol impulsar una gestió preventiva i eficient dels recursos limitats i els residus, i la contaminació associada a tot el seu Cicle de vida. Vol impulsar una economia circular, de tancament dels cicles de matèria i energia, baixa en carboni.

De quina diagnosi parteix?
La necessitat d'obrir aquest procés de formació del Fòrum sorgeix de la diagnosi d'insostenibilitat del model actual de gestió dels residus a casa nostra. Tant dels residus municipals, residus de la construcció i residus industrials.

Un exemple molt clar és el dels Residus municipals que desprès de tants anys del desplegament de la Llei Reguladora de Residus, els residus no han deixat de creixer i que encara es porta el 70% dels residus a tractaments de finals de canonadaque comporta un malbaratament dels recursos, emissions de gasos d'efecte canvi climàtic, d'impactes ambientals i a la salut de les persones.

La conseqüència poden dur a noves agressions socials i al territori, amb possibles noves infraestructures de tractament finalista dels residus. Estem veien l'aparició com a bolets d'abocadorsde bales de residus de l'AMB (dins i lluny de l'AMB), de noves incineradores i l'impuls de la crema de residus en cimenteres,...

RESIDU ZERO

Residu zero, no vol dir necessàriament que no hi hagi cap residu.

Pretén:
- Avançar cap a una economia circular en que tot residu pugui ser transformat en matèria primera -
Evitar:
- La generació de residus que poden ser evitats
- La disposició de residus en abocadors i incineradores que poden ser reutilitzats, reciclats o compostats,
- La generació -via redisseny
- residus que no puguin ser assimilats pel medi i,
- els residus pels que no hi hagi cap tecnologia sostenible que els pugui integrar o transformar en un nou producte,

Les propostes

1. Invertir les tendències cal reduir els residus en quantitat i toxicitat i els resultats del 70% de tractament de final de canonada i el 30% aprox de recuperació, al 30% de tractament finalista el 2020. Cal un canvi de paradigma, un nou model i normativa que ens dugui en aquesta direcció.

2. El Fòrum vol visualitzar les experiències pràctiques de casa nostra, que tendeixen al "Residu Zero". Com les experiències exposades al Fòrum de municipis, empreses i entitats.

3. L'objectiu és acollir-les, adaptar-les, expnadir-les, promovent alhora la innovació, el foment de nous productes i nous processos econòmics i socials, i una nova normativa que ho afavoreixi.

4. Al Fòrum es van presentar propostes per a definir i adoptar compromisos dels diferents sectors; empreses, ens locals, universitats i entitats, de la societat civil,...per avançar junts en aquesta direcció.

5. Es va acordar funcionar com una xarxa d'ens locals, d'institucions, empreses, universitats, entitats, ciutadania, ....treballant amb Grups de treball i xarxes específiques unides al Fòrum.

6. Crear un centre de recerca i de gestió de propostes Residu Zero  on s'analitzin els residus i els fluxos residuals tot proposant accions i instruments legislatius, econòmics i tècnics per reduir els residus i tancar el seus cicles. Propostes a nivell local, autonòmic i estatals.
Article: MónSOStenible
Font: Fundació per la Prevenció de Residus i Consum

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook