Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 6 de gener del 2013

Reforma i simplificació de la declaració i tramitació de superfícies agràries amb vinya

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha decidit posar en marxa durant aquest any 2013 una sèrie de canvis pel que fa a la declaració de superfícies agràries amb vinya, que suposen la seva integració amb la Declaració Única Agrària (DUN) i la seva obligatorietat de declarar-les, amb l'objectiu d'unificar les dades que actualment consten tant a la DUN com al Registre vitivinícola de Catalunya (RVC). Amb aquests canvis, s'homogeneïtzen les dades i els productors tindran un accés més ràpid i entenedor als registres del DAAM, i a més es posen les bases de cara a una nova PAC que pot afectar directament aquest sector. La causa d?aquesta modificació és que, tot i el treball dels darrers anys, s?han detectat algunes divergències entre els dos sistemes d?informació relacionats amb les explotacions agràries amb vinyes, divergències que obliguen a fer un esforç de convergència i unificació de dades, per tal de simplificar les tràmits que afecten aquest sector
Així, per poder aconseguir aquest objectiu, aquest any 2013 tots els titulars d'explotacions amb vinyes estaran obligats a fer la DUN.

Actualment, el DAAM disposa de dos sistemes d'informació relacionats amb les explotacions agràries amb vinyes:

- El Registre vitivinícola de Catalunya (RVC), que és el registre oficial que permet garantir el compliment de la normativa sectorial de la Unió Europea i la traçabilitat dels productes vitivinícoles des del cep fins a l'ampolla, i que facilita la gestió de tots els operadors, actua de registre de determinats operadors i permet l'entrega de la collita.

- El Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC), que és l'única base de referència per a la identificació de les parcel·les agrícoles en el marc de la política agrícola comuna -PAC- de la Unió Europea (base per a tots els ajuts). Sobre aquest sistema es realitza la DUN, que és la declaració que anualment han de fer els titulars d'explotacions agràries per sol·licitar algun tràmit associat o actualitzar diversos registres.

L'anàlisi de la informació dels dos sistemes ha permès veure que mitjançant la DUN no es declaren la totalitat de superfícies que consten al RVC, a la vegada que també actualment el concepte de titularitat s'entén de forma diferent en els dos sistemes.

Atesa aquesta situació, el Departament impulsa aquest 2013 un projecte que té com a objectiu unificar la informació que figura en els dos sistemes relacionats (RVC-SIGPAC) amb les explotacions agràries amb vinya, tant pel que fa al concepte i a la informació relativa al titular de l'explotació, com a la informació de les parcel·les vitícoles de les explotacions, donant així coherència a l'actuació del DAAM i simplificant-ne la gestió.

Aquesta actuació implicarà unificar la definició de titular, que serà única en tots els sistemes del Departament i coincidirà amb la "persona que exerceix l'activitat agrària organitzant els béns i drets integrants de l'explotació amb criteris empresarials, i assumint els riscos i responsabilitats civil, social, fiscal, sanitària i de benestar dels animals que puguin derivar de la gestió de l'explotació".

Per tant, el titular serà aquell que pot lliurar la collita i, en conseqüència, que figura com a titular d'aquesta parcel·la vitícola al Consell Regulador de la Denominació d'Origen (CRDO), que és soci d'una cooperativa vinícola amb aquesta superfície associada, o que està associat a un celler com a productor, amb independència de qui tingui la propietat dels elements.

Aquesta actuació permetrà una simplificació dels tràmits relacionats amb la vinya, ja que constarà un únic titular a tots els efectes, i la unificació de la informació permetrà integrar les dades del Registre vitivinícola al Sistema integrat de dades d'explotacions agràries de Catalunya, amb els avantatges que suposarà.

El Sistema integrat de dades d'explotacions agràries de Catalunya (DEAC), creat mitjançant el Decret 22/2012, de 24 d'abril, té com a finalitat disposar de manera permanent i actualitzada de tota la informació necessària per a la simplificació de les gestions que han de realitzar els administrats amb la Generalitat de Catalunya i millorar el desenvolupament i l'aplicació de la política agrària de la Generalitat, a més de servir d'informació general als efectes estadístics. Els titulars d'explotacions podran accedir a aquesta informació a través d'Internet, mitjançant codi d'usuari i contrasenya que els serà comunicat pel Departament.

Per altra banda, i tenint en compte que, d'acord amb la proposta actual del Reglament dels ajuts directes de la nova PAC, la superfície vitivinícola també serà superfície admissible per a l'assignació de drets de pagament base, aquesta actuació permetrà unificar els criteris i reduir conflictes en l'assignació.

Per poder aconseguir aquest objectiu, al 2013 tots els titulars d'explotacions amb vinyes estaran obligats a fer la DUN, declarant la totalitat de la seva explotació, i serà a partir d'aquesta declaració que s'assignarà la titularitat al RVC.

Així mateix, per garantir que tots els titulars tenen la informació suficient i necessària, des del DAAM s'ha iniciat una campanya informativa, que inclou comunicacions personalitzades als titulars, així com la difusió a les entitats del sector mitjançant reunions informatives.
Article: MónSOStenible
Font: DAAM

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook