Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 9 de febrer del 2020

Més dotació econòmica per fomentar la recollida selectiva dels residus municipals

L'Agència de Residus de Catalunya atorga 2,5 milions d'euros en ajuts per fomentar la recollida selectiva dels residus municipals. Aquests ajuts provenen del retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. Prop d?un centenar d?ens locals i sis empreses obtenen les subvencions, destinades a accions com millorar la recollida selectiva de la fracció orgànica o projectes de recollida selectiva de tèxtil i d?olis vegetals usats.
L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha resolt atorgar 2,5 milions d'euros en ajuts per fomentar la recollida selectiva dels residus municipals. Aquesta línia d'ajuts prové de la convocatòria de l'any 2019 que, inicialment, estava dotada amb un milió d'euros, però que es va poder ampliar. Les subvencions es destinaran, d'una banda, a ens locals, per a la recollida selectiva de les diverses fraccions dels residus municipals i, de l'altra, a entitats sense ànim de lucre, universitats i empreses, per millorar la recollida de la fracció orgànica als comerços i serveis. Els ajuts a ens locals conformen el 75% del pressupost. Van destinats a accions per millorar el servei de recollida de la fracció orgànica; a fomentar l'autocompostatge com a via de gestió exclusiva de la fracció orgànica; a projectes de recollida selectiva de tèxtil, d'olis vegetals usats i d'altres residus sense normativa de responsabilitat ampliada del productor; i a fer diagnosis, plans d'actuació i projectes singulars d'interès general. El 25% restant serà per a entitats sense ànim de lucre i universitats, per a projectes de productors comercials i de serveis que impulsin millores quantitatives i qualitatives de la recollida selectiva de la fracció orgànica.

En total, hi ha 101 organitzacions beneficiàries dels ajuts -95 ens locals i sis empreses-. D'entre els ens locals, part dels quals són mancomunitats i consorcis, hi ha 257 municipis associats

En el cas de l'Alt Pirineu i l'Aran, hi ha quatre beneficiaris: tres consells comarcals i una mancomunitat de municipis, els ajuts dels quals cobreixen, en total, 30 municipis. L'import atorgat a la demarcació és de 249.000 euros.

Al Camp de Tarragona s'atorgaran 101.000 euros a cinc municipis, dos consells comarcals i un gran productor de residus i hi ha 31 municipis associats als esmentats beneficiaris.

A les comarques centrals s'atorgaran 366.000 euros a vuit beneficiaris, sis ajuntaments i dues mancomunitats de municipis i hi ha 42 municipis associats.

A les comarques gironines s'atorgaran 415.500 euros a vuit beneficiaris, sis ajuntaments i dues mancomunitats de municipis i hi ha 42 municipis associats.

En l'àmbit metropolità de Barcelona és on s'atorgarà la partida superior, amb 1.093.000 euros a 32 municipis, un consorci municipal i quatre empreses, entre les quals, grans productors de residus com el Parc Sanitari Sant Joan de Déu o unes sales de cinema. En total hi ha 45 entitats associades als beneficiaris.

A la demarcació de Ponent s'atorgaran 137.000 euros a tres consells comarcals, dos ajuntaments i una empresa -un supermercat, gran productor- i hi ha 59 municipis associats als beneficiaris -entre els quals, la ciutat de Lleida- més l'esmentada companyia.

Finalment, a les Terres de l'Ebre s'atorguen 137.000 euros a un consorci municipal i a un municipi i, en total, hi ha a 14 municipis associats als beneficiaris dels ajuts.

El retorn del cànons

El pressupost d'aquests ajuts prové majoritàriament del retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. És a dir, del gravamen que paguen els municipis per la quantitat de fracció resta -la no separada selectivament- que envien als abocadors o a incinerar. L'any 2019, el cànon va ser de 41,3 euros per tona destinada als dipòsits controlats o a incineració i de 20,6 euros per tona de residus destinats a la valorització energètica. Enguany augmenta a 47,1 euros dipòsit controlat i incineració i a 23,6 euros valorització energètica.

Gràcies a aquest impost ecològic, s'incentiva un comportament més respectuós amb el medi ambient -el foment de la separació- i es poden impulsar mesures de minimització i de valorització material dels residus. En aquesta convocatòria, es premia els ens locals que han engegat actuacions per afavorir un millor tractament i recollida de la fracció orgànica dels residus municipals.

Article: MónSOStenible
Font: ARC

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook