Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 24 d'agost del 2023

La recollida selectiva a Catalunya no arriba ni al 50%. El porta a porta i els contenidors tancats amb identificació faciliten la recollida selectiva

Aquestes són algunes de les conclusions que recull el balanç de la gestió dels residus municipals a Catalunya corresponent a l'any 2022 que puntua la Conca de Barberà, Osona, el Berguedà, el Solsonès i la Terra Alta com les cinc comarques amb millors resultats de recollida selectiva i detalla que totes elles tenen implantats sistemes eficients de recollida selectiva: el porta a porta o contenidors tancats amb identificació de les persones usuàries.
L'informe, presentat aquest juliol, recull també que el 45,3% dels residus municipals es van recollir de forma separada i que en els darrers cinc anys, la recollida selectiva en els municipis de menys de 50.000 habitants s?ha incrementat 6,6 punts mentre que en els 23 municipis de més de 50.000 habitants només ha augmentat 3,5 punts. El percentatge de recollida selectiva en els municipis de més de 50000 habitants és del 37,9%, clarament insuficient

Aquest any hi ha una novetat en la comptabilització de les dades i és que no s'han inclòs les runes d'origen domèstic, seguint la normativa de la Unió Europea. Si s'haguessin inclòs, com s'ha fet tradicionalment, el rati de recollida selectiva s'hauria incrementat fins al 47,3%. Les runes, doncs, independentment del seu origen, passen a comptabilitzar-se exclusivament en el balanç de residus de la construcció i demolició.

De les 4 fraccions principals de recollida selectiva, l’orgànica, el vidre i els envasos han augmentat lleugerament respecte l’any anterior. La fracció amb més increment són els envasos (7,0%), seguida del vidre (5,3%). La fracció orgànica creix menys, amb un 1,4%. En canvi, el paper disminueix un 4,5%

Menys generació de residus municipals

Pel que fa a la generació de residus municipals, l’any 2022 s’han generat uns 3,8 milions de tones de residus municipals, un 1,2% menys que a l’any 2021 i la generació per càpita s’ha situat en 493 kg/ hab./ any. La fracció resta tot i representar el 54,7% tendeix a la baixa

Pel que fa a la fracció resta (residus barrejats), ha representat el 54,7% del total dels residus municipals generats, és a dir, 2.098.540 tones. El total de generació de residus ha estat 3.838.900 tones. Per tant, encara hi ha més de la meitat dels residus municipals que no se separen en origen a les llars i comerços.

La fracció resta s’ha de tractar abans de destinar-la al tractament final (dipòsit o incineració amb valorització energètica). Es destina prèviament a plantes de tractament mecànic-biològic* (TMB). L’any 2022 s’ha tractat prèviament el 71,1 % de la fracció resta generada, un 4% més respecte a l’any anterior.

 -  -  <br />  <br />


Els residus destinats a abocador continuen baixant

 -  -  <br />  <br />


Una dada positiva és la davallada continua del destí final de residus a dipòsit controlat.  A 2022 s’han destinat a dipòsit controlat com a destí final el 30,6% dels residus municipals generats. L’any 2021 havia estat el 32,9%.

L’any 2035, d’acord amb les directives europees, només es podrà portar a dipòsit controlat com a tractament final, un màxim del 10% dels residus municipals generats. La quantitat de tones de residus destinats a dipòsits controlats l’any 2022 ha estat 1.175.000 t.

Comarques i municipis capdavanters

Les cinc comarques amb millors resultats de recollida selectiva (Conca de Barberà, Osona, el Berguedà, el Solsonès i la Terra Alta) tenen implantats sistemes eficients (recollida porta a porta o contenidors tancats amb identificació de l’usuari) sigui en una part dels seus municipis o en gairebé tots.

A nivell municipal els cinc primer municipis amb els índexs més alts són Vilablareix, Albons, Corçà, Sant Quirze Safaja i Verges. Tots ells amb sistema de recollida porta a porta.

Article: MónSOStenible
Font: ARC

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

Els resultats del balanç de la gestió dels residus municipals corresponent a l’any 2022 s'han presentat el 25 de juliol a la seu Consorci del Lluçanès  El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire Soler ha explicat que, “del total dels residus municipals, l’any passat es va recollir selectivament el 45,3%, concretament 1.740.360 t, el que representa un 0,3% més que a l’exercici 2021, el que mostra una estabilització de l’índex de recollida selectiva”. Els resultats del balanç de la gestió dels residus municipals corresponent a l’any 2022 s'han presentat el 25 de juliol a la seu Consorci del Lluçanès El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire Soler ha explicat que, “del total dels residus municipals, l’any passat es va recollir selectivament el 45,3%, concretament 1.740.360 t, el que representa un 0,3% més que a l’exercici 2021, el que mostra una estabilització de l’índex de recollida selectiva”. Pel Director de l’ARC “els sistemes actuals de recollida selectiva ja han arribat al màxim, i el que cal és avançar a sistemes eficients de recollida selectiva (porta a porta o contenidors tancats amb identificació de l’usuari), aquesta serà una de les grans apostes de la nova llei catalana de residus que s’està ultimant”. A Catalunya ja hi ha més de 300 municipis amb el sistema porta a porta. Per Peraire “ara és l’hora de les grans ciutats, des del Govern s’ha donat suport a través de subvencions que permetran el desplegament de sistemes eficients en grans ciutats com Manresa o Mataró” Pel Director de l’ARC “els sistemes actuals de recollida selectiva ja han arribat al màxim, i el que cal és avançar a sistemes eficients de recollida selectiva (porta a porta o contenidors tancats amb identificació de l’usuari), aquesta serà una de les grans apostes de la nova llei catalana de residus que s’està ultimant”. A Catalunya ja hi ha més de 300 municipis amb el sistema porta a porta. Per Peraire “ara és l’hora de les grans ciutats, des del Govern s’ha donat suport a través de subvencions que permetran el desplegament de sistemes eficients en grans ciutats com Manresa o Mataró”

Enllaços

Més informació i gràfics

Informació relacionada

Divendres, 24 de juliol del 2020
La recollida selectiva a Catalunya va arribar, l'any 2019, al 45% del total de residus generats
Dilluns, 18 de desembre del 2017
Cal potenciar més la recollida de brossa orgànica
Dijous, 20 de desembre del 2012
Separar bé, la nostra responsabilitat: nova campanya de foment de la recollida selectiva
Dijous, 24 de juny del 2010
Augmenta la recollida selectiva dels residus municipals a Catalunya i les Terres de l'Ebre es manté com la zona on es llencen més residus per separat
Dilluns, 20 de novembre del 2023
Envasos, no t'emboliquis!, lema de la XV Setmana Europea de la Prevenció de Residus
Dimarts, 4 d'abril del 2023
L'Associació de Centres i Serveis de Reutilització de Catalunya neix per impulsar el sector i promoure els beneficis de la reutilització
Dimarts, 22 de febrer del 2022
Ajuts per millorar les infraestructures de gestió de residus dels ens locals
Dilluns, 24 de gener del 2022
La recollida selectiva de residus a l'Hospitalet de Llobregat encara ha de millorar força
Dijous, 23 de desembre del 2021
Llums i ombres de la nova Ley de Residuos y suelos contaminados