Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 18 de març del 2022

L'Acord per la Qualitat de l'Aire de Catalunya contempla l'impuls de Zones de Baixes Emissions als municipis de més de 20000 habitants

L'Acord per la qualitat de l'aire de Catalunya, subscrit per alcaldes i alcaldesses dels municipis més grans de Catalunya, les diputacions, entitats municipalistes, gestors d'infraestructures i els principals agents socials i econòmics, es presenta públicament en el marc de la Tercera Cimera de la Qualitat de l'Aire que es celebra aquest divendres 18 de març al Palau de Pedralbes de Barcelona,. Es tracta d'un pacte d?abast nacional, impulsat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que pretén fomentar la reducció de la contaminació atmosfèrica dels nuclis urbans més grans de tot el país.Per això per aquesta cimera s'ha impulsat la implicació de tots els municipis de més de 20000 habitants de Catalunya en la creació de Zones de Baixes Emissions abans del 2025.
L' acord, que estableix que totes les poblacions de Catalunya que tinguin més de 20000 habitants tinguin ZBE l'any 2025, conformarà el full de ruta per reduir la contaminació atmosfèrica al país i s’incorporarà com a principi rector del nou Pla de Millora de Qualitat de l’Aire de Catalunya

El pacte fet públic en aquesta tercera Cimera de la Qualitat de l'Aire amplia les mesures que estableix la llei estatal de canvi climàtic que obliga a tenir ZBE als municipis de més de 50000 abans del mes de juliol del 2023. Amb aquest acord, Catalunya amplia l'obligatorietat de tenir ZBE als municipis de més de 20000 habitants que les hauran d'implantar abans de finalitzar l'any 2025. Tanmateix, hi ha la voluntat de promoure la velocitat màxima de 30 Km/h en les zones urbanes, una mesura que van implantant mica en mica cada vegada més municipis.

D’acord amb la normativa estatal, els municipis de més de 50.000 habitants han d’establir Zones de Baixes Emissions (ZBE), una obligació que també aplica als municipis de més de 20.000 habitants on se superen els valors límit de qualitat de l’aire regulats. Aquest divendres, les parts signants han acordat fer un pas endavant i assumir el compromís de treballar per implementar ZBE a tots els municipis catalans de més de 20.000 habitants abans d’acabar l’any 2025, amb un model general comú adaptable a les diferents realitats territorials, socials i ambientals dels municipis.

En concret, abans d’acabar el primer semestre de l’any 2023 es definirà l’àmbit d’aplicació de les ZBE per als municipis de més de 50.000 habitants. Per a la resta, serà abans que acabi el primer semestre de l’any 2024. Seguidament, s’establirà i es donarà a conèixer el cronograma d’implementació previst, que podrà ser gradual, contemplant en un primer estadi les situacions d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica, i preveient períodes específics i transitoris d’adaptació a les restriccions. També es definiran mesures complementàries, les característiques, la gestió i la comunicació de les ZBE.

Reduir un 15% les emissions

Els signants s’han compromès a reduir, com a mínim, un 15% les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) i partícules en suspensió (PM) generades l’any 2025, prenent com a referència l’any 2019. Per fer-ho, duran a terme les accions estructurals necessàries per accelerar la millora de la qualitat de l’aire i tendir, progressivament, a assolir els nivells que recomana l’OMS. A més, donaran continuïtat a les estratègies coordinades d’informació, sensibilització i educació ambiental per implicar la ciutadania i la indústria per tal que esdevingui un agent actiu i compromès en la modificació dels hàbits que tenen incidència en la qualitat de l’aire i en la seva salut, donaran suport a la recerca per al coneixement de les causes i el comportament de la contaminació atmosfèrica a Catalunya, així com el seu impacte sobre la salut, i adequaran les planificacions i normatives a l’acord.

Marc comú en episodis de contaminació

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural també s’ha compromès a revisar, abans de finals de 2023, el Protocol d’actuació davant d’episodis ambientals de contaminació, actualment vigent a la Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric de la conurbació de Barcelona, per tal d’estendre’n l’aplicació a tot el territori català, i per unificar la gestió de tots els contaminants atmosfèrics en cas d’alts nivells de contaminació.

A més, regularà una millora contínua de les eines d’avaluació de la qualitat de l’aire, renovant i ampliant un 5% els mesuradors de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) per disposar de més coneixement sobre els nivells de qualitat de l’aire a Catalunya. Altres compromisos són millorar la modelització o ampliar el pronòstic de qualitat de l’aire a d’altres contaminants i la informació pública relativa als mesuraments de contaminants.

Creació de la Taula de Qualitat de l’Aire de Catalunya

Per fer efectius els compromisos, les parts han acordat diversos àmbits d’acció, que es regularan dins un marc de treball comú consensuat a través de la Taula de Qualitat de l’Aire de Catalunya. Aquest espai de governança i debat inclourà tots els agents que s’han adherit a l’acord i d’altres que es consideri convenient, sense eliminar la resta de Taules existents que aborden singularitats concretes del territori.

La Taula de Qualitat de l’Aire de Catalunya facilitarà l’adopció i la coordinació de les accions que s’han d’aplicar per millorar progressivament la qualitat de l’aire, com possibles mecanismes de fiscalitat ambiental, instruments i plataformes d’informació i comunicació compartides, o l’aplicabilitat de mesures conjuntes.

Mobilitat sostenible, saludable i segura

El transport terrestre, amb caràcter general, aporta més del 80% dels òxids de nitrogen (NOx) que estan presents a àrees urbanes. A més, aquest contaminant és un precursor necessari per a la formació de l’ozó troposfèric (O3), contaminant secundari que es detecta en les zones rurals del país. És per això que cal accelerar la planificació de la mobilitat sostenible, la territorial i la urbanística, com a eina preventiva, potenciar els modes de mobilitat saludable i el transport públic col·lectiu, racionalitzar l’ús del vehicle privat motoritzat, fomentar la renovació del parc de vehicles, i coordinar la distribució de mercaderies.

S’establiran mesures com la promoció d’una velocitat màxima de 30 km/h en zones urbanes on hi convisquin de forma habitual en un mateix espai les persones i els vehicles; implementar sistemes de gestió de velocitat variable en àmbits interurbans i accessos a grans ciutats, així com sistemes de senyalització intel·ligent a temps real; o limitar la velocitat de circulació a 80 km/h en episodis de contaminació en aquelles vies que disposin de gestió de velocitat variable.

Optimitzar els biocombustibles

En un termini de dos anys caldrà estudiar i, si s’escau, desenvolupar instruments normatius, per garantir la combustió adequada dels biocombustibles sòlids, com la biomassa. Es garantirà que les administracions públiques utilitzin biocombustibles sòlids certificats de qualitat.

En aquelles zones amb alts nivells de contaminació per partícules, i en relació a la crema de restes vegetals, s’incentivaran altres pràctiques que comporten un menor impacte en la qualitat de l’aire. En situacions d’estabilitat atmosfèrica, es preveurà la possibilitat de suspendre les cremes. També es cercaran mecanismes per afavorir la incorporació de bones pràctiques en el sector domèstic o particular, definint una estratègia comuna entre totes les administracions per aconseguir convertir les llars obertes en tancades.

Corresponsabilització i implicació

Els agents socials i econòmics que han participat en l’acord s’han compromès a promoure acords voluntaris amb els sectors industrials i logístics per intensificar la millora ambiental continua més enllà dels requeriments normatius que s’hagin de complir, optimitzar els plans de vigilància de la qualitat de l’aire, promoure la redacció i implementació de Plans de Desplaçament d’Empresa (PDE) que incloguin mesures que prioritzin la reducció d’emissions de contaminants, i treballar per afavorir uns patrons de mobilitat més sostenibles en els centres d’activitat que són generadors de mobilitat laboral.

En el mateix sentit, s’introduiran criteris ambientals en la gestió de flotes privades, s’avançarà cap a la despresencialització parcial d’aquelles activitats laborals que ho permetin, afavorint el teletreball, la substitució de reunions presencials per videoconferències i la flexibilització horària per a les persones treballadores; es promourà la desconcentració de la mobilitat en les hores punta, repartint-la cap a les franges horàries amb major sobrant de capacitat del transport públic, i es potenciarà la digitalització de les empreses, que permeti optimitzar processos i reduir desplaçaments innecessaris, entre d’altres mesures.

Per la seva banda, les autoritats portuàries i aeroportuàries impulsaran accions relatives a la millora de la qualitat de l’aire com impulsar l’electrificació de les instal·lacions i els nous combustibles alternatius o millorar l'eficiència de les operacions.

El Govern s'ha compromés a treballar per aprovar la nova Llei de Qualitat Atmosfèrica

Addicionalment, el Govern de la Generalitat s’ha compromès a treballar per fer possible l’aprovació de la Llei de Qualitat Atmosfèrica durant aquesta legislatura, fent un procés de participació ampli i plural amb els agents implicats. Aquesta Llei adoptarà una perspectiva quàdruple (atmosfèrica, acústica, lumínica i odorífera), actualitzarà la legislació catalana ja existent en aquestes matèries,  i proporcionarà les eines necessàries per facilitar l’aplicació i la gestió de polítiques ambientals per millorar l’aire que respirem, anant més enllà del que dictamina la normativa europea.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural convocarà ajuts per import 6 milions d’euros, provinents del Fons Climàtic, per donar suport als municipis en el disseny i desplegament de les ZBE

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, ha destacat l’ambició d’un “acord de país que ampliarà les Zones de Baixes Emissions a tots els municipis de més de 20.000 habitants abans de 2025”. En aquest sentit, ha explicat que “establirem directrius comunes de les Zones de Baixes Emissions a tot el país perquè la ciutadania pugui entendre què volen dir aquestes zones, independentment de criteris específics de cada municipi”. Finalment, Jordà ha remarcat que aquest desplegament “vetllarà per no deixar ningú enrere, ja que aquesta ha de ser una transició justa”.

En aquest sentit, la consellera Jordà ha anunciat que “obrirem línies d'ajuts per un import total de 6 milions d’euros fins l'any 2025, per donar suport als municipis en la definició del projecte i l'execució de les Zones de Baixes Emissions” i, que “ja aquest any 2022, llençarem en les properes setmanes una primera convocatòria de 4,5 milions d'euros”. Aquests imports provindran del Fons Climàtic, que es nodreix amb la meitat dels ingressos obtinguts amb l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica.

A diferència les dues anteriors cimeres, celebrades els anys 2017 i 2019, i que s’emmarcaven estrictament en l’àmbit de la primera corona metropolitana, aquesta tercera cimera amplia l’àmbit territorial per a l’aplicació d’un acord a tot el país, especialment a tots els municipis de més de 20.000 habitants, i a totes les diputacions.


 


Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, ha destacat l'ambició d'un La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, ha destacat l'ambició d'un "acord de país que ampliarà les Zones de Baixes Emissions a tots els municipis de més de 20.000 habitants abans de 2025". En aquest sentit, Jordà ha explicat que el departament establirà directrius comunes de les Zones de Baixes Emissions a tot el país, independentment de criteris específics de cada municipi. Jordà ha remarcat que aquest desplegament "vetllarà per no deixar ningú enrere, ja que aquesta ha de ser una transició justa". La consellera també ha anunciat que el Govern obrirà línies d'ajuts per un import de 6 milions d'euros fins l'any 2025, per donar suport als municipis en la definició del projecte i l'execució de les Zones de Baixes Emissions i, que aquest any 2022, llançaran en les properes setmanes una primera convocatòria de 4,5 milions d'euros.. Aquests imports provindran del Fons Climàtic, que es nodreix amb la meitat dels ingressos obtinguts amb l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica. El Govern, alcaldes i alcaldesses de municipis de més de 20.000 habitants, les diputacions, entitats municipalistes, gestors d'infraestructures i els principals agents socials i econòmics de Catalunya han subscrit aquest divendres l'Acord per a la millora de la qualitat de l'aire a Catalunya. Impulsat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i presentat al Palau de Pedralbes de Barcelona. L'acord recull el testimoni de les dues cimeres anteriors celebrades els anys 2017 i 2019, i amplia l'àmbit territorial a tot Catalunya. El document conformarà el full de ruta per a la millora de la qualitat de l'aire al país, incorporant-se com a principi rector del nou Pla de millora de la qualitat de l'aire de Catalunya. El Govern, alcaldes i alcaldesses de municipis de més de 20.000 habitants, les diputacions, entitats municipalistes, gestors d'infraestructures i els principals agents socials i econòmics de Catalunya han subscrit aquest divendres l'Acord per a la millora de la qualitat de l'aire a Catalunya. Impulsat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i presentat al Palau de Pedralbes de Barcelona. L'acord recull el testimoni de les dues cimeres anteriors celebrades els anys 2017 i 2019, i amplia l'àmbit territorial a tot Catalunya. El document conformarà el full de ruta per a la millora de la qualitat de l'aire al país, incorporant-se com a principi rector del nou Pla de millora de la qualitat de l'aire de Catalunya. Amb aquest pacte, Catalunya acorda ampliar l'obligatorietat de tenir ZBE als municipis de més de 20000 habitants que les hauran d'implantar abans de finalitzar l'any 2025. Tanmateix, hi ha la voluntat de promoure la velocitat màxima de 30 Km/h en les zones urbanes, una mesura que van implantant mica en mica cada vegada més municipis Amb aquest pacte, Catalunya acorda ampliar l'obligatorietat de tenir ZBE als municipis de més de 20000 habitants que les hauran d'implantar abans de finalitzar l'any 2025. Tanmateix, hi ha la voluntat de promoure la velocitat màxima de 30 Km/h en les zones urbanes, una mesura que van implantant mica en mica cada vegada més municipis Les 67 poblacions de més de 20.000 habitants que hi ha a Catalunya són (per ordre d'habitants) les següents: Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona, Sabadell, Lleida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Reus, Girona, Sant Cugat del Vallès, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Castelldefels, Viladecans, El Prat de Llobregat, Granollers, Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Vic, Figueres, Gavà, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Igualada, Blanes, Vilafranca del Penedès, Ripollet, El Vendrell, Lloret de Mar, Sant Adrià de Besòs, Montcada i Reixac, Olot, Cambrils, Sant Joan Despí, Tortosa, Barberà del Vallès, Salt, Sant Pere de Ribes, Sitges, Martorell, Premià de Mar, Salou, Calafell, Sant Vicenç dels Horts, Pineda de Mar, Sant Andreu de la Barca, Molins de Rei, Santa Perpètua de Mogoda, Castellar del Vallès, Valls, Olesa de Montserrat, El Masnou, Palafrugell, Vila-seca, Esparreguera, Sant Feliu de Guíxols, Amposta, Vilassar de Mar,  Manlleu, Les Franqueses del Vallès, Banyoles i Sant Quirze del Vallès			Les 67 poblacions de més de 20.000 habitants que hi ha a Catalunya són (per ordre d'habitants) les següents: Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona, Sabadell, Lleida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Reus, Girona, Sant Cugat del Vallès, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Castelldefels, Viladecans, El Prat de Llobregat, Granollers, Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Vic, Figueres, Gavà, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Igualada, Blanes, Vilafranca del Penedès, Ripollet, El Vendrell, Lloret de Mar, Sant Adrià de Besòs, Montcada i Reixac, Olot, Cambrils, Sant Joan Despí, Tortosa, Barberà del Vallès, Salt, Sant Pere de Ribes, Sitges, Martorell, Premià de Mar, Salou, Calafell, Sant Vicenç dels Horts, Pineda de Mar, Sant Andreu de la Barca, Molins de Rei, Santa Perpètua de Mogoda, Castellar del Vallès, Valls, Olesa de Montserrat, El Masnou, Palafrugell, Vila-seca, Esparreguera, Sant Feliu de Guíxols, Amposta, Vilassar de Mar, Manlleu, Les Franqueses del Vallès, Banyoles i Sant Quirze del Vallès