Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 10 d'abril del 2012

Les instal·lacions catalanes incloses en el mercat de CO2 podran ingressar uns 32 milions d'euros en reduir emissions

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha validat els informes verificats de les emissions de les instal·lacions incloses en la llei que regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle corresponents a l'any 2011. Aquestes instal·lacions són les responsables d'aproximadament un 35% de les emissions de GEH de Catalunya. El 65% restant correspon a les emissions anomenades difuses, és a dir, les dels sectors no afectats pel comerç de drets d'emissió, com el transport, el residencial, el comercial, l'institucional, la gestió dels residus, els gasos fluorats i l'agricultura. A Catalunya, les instal·lacions afectades per la normativa i amb autorització són 172. En total, han emès durant l'any 2011 un total de 15.665.414 tones de CO2.
Dels gairebé 20,5 milions de tones assignades inicialment, se n'han deixat d'emetre 4,8 milions. Si tenim en compte que el preu del dret d'emissió està a 6,60€/tona (en data 5/4/2012) el conjunt d'instal·lacions afectades a Catalunya ha pogut ingressar fins a un total de 31.881.115 € amb la venda de drets d'emissió sobrants, atorgats gratuïtament dins el Pla Nacional d'Assignacions (PNA). Aquests ingressos haurien de servir per realitzar les inversions necessàries perquè en el proper període de comerç (2013-2020), més exigent, les empreses estiguin preparades tecnològicament per emetre menys emissions de GEH, tot i incrementar la producció. De tota manera, els drets sobrants els poden guardar per a posteriors anys, si preveuen que podran necessitar-los. Cal tenir en compte que el proper període de comerç l'assignació gratuïta es reduirà considerablement.

Durant l'any 2011, del conjunt d'instal·lacions afectades, es constata un dèficit en el sector energia mentre que en la resta de sectors les emissions han estat inferiors als drets assignats. El de generació elèctrica, amb una representació del 6% d'instal·lacions, és responsable del 22% de les emissions de GEH. Més del 80% de les d'origen industrial provenen de les refineries (2 instal·lacions) i de la fabricació de ciment (6 instal·lacions). Per contra, les instal·lacions de fabricació de material ceràmic i paper i cartró, que suposen gairebé el 75% de les indústries afectades, només són responsables del 8,3% de les emissions industrials. En relació a la comparativa entre emissions i assignació de drets, es constata un dèficit en el sector energia, mentre que per a la resta de sectors les emissions han estat inferiors als drets assignats.

Des del primer any de l'aplicació del règim de comerç de drets d'emissió de GEH, el 2005, les emissions s'han reduït un 21,9% a Catalunya. Aquesta dada significa que el nostre país ja està complint l'objectiu de reducció marcat per la Unió Europea per a l'any 2020. El repte serà mantenir aquest nivell exigit quan es produeixi una recuperació econòmica i augmenti l'activitat de les instal·lacions, a través de l'aplicació de les millors tècniques disponibles (MTD).

El règim europeu del comerç de drets d'emissió de GEH
La Unió Europea, partint del Protocol Kyoto, va desenvolupar un instrument de mercat anomenat comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) a nivell d'empreses, que es va posar en marxa en els vint-i-cinc Estats membres de l'UE l'1 de gener de 2005. Les instal·lacions afectades han de disposar d'una autorització d'emissió de GEH que determinen les obligacions de seguiment i notificació anual d'emissions de cada instal·lació atenent a les directrius publicades per la Comissió Europea. Els Estats membres han elaborat uns plans nacionals d'assignació que donen a cada instal·lació afectada un cert nombre de drets d'emissió amb caràcter gratuït, cosa que els permet emetre una determinada quantitat de CO2 sense cap cost. Les instal·lacions han de lliurar un nombre de drets igual a les emissions efectuades durant l'any. Aquests drets es cancel·len posteriorment, de manera que no es puguin utilitzar novament. Les que els sobrin drets poden vendre'ls o conservar-los per a anys posteriors.
Article: MónSOStenible
Font: DTS

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook