Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 27 d'abril del 2012

La Campanya Contra el Quart Cinturó demana la caducitat de l'expedient ambiental de l'obra

La Campanya Contra el Quart Cinturó ha sol·licitat al Ministerio de Medio Ambiente que declari la caducitat de l'expedient ambiental del Cierre de la Autovía Orbital referent a l'estudi informatiu del segon tram entre Terrassa i la Roca del Vallès. L'expedient ha caducat d'acord amb la Llei 6/2010 d'avaluació d'impacte ambiental de projectes. Han transcorregut més de 18 mesos des del tràmit d'informació pública i el Ministerio de Fomento encara no ha tramès l'expedient a Medio Ambiente per emetre la Declaració d'Impacte Ambiental.
El passat 10 d'abril l'ADENC, en representació de la Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC), va trametre al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la petició de declaració de caducitat de l'expedient "Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona" sotmès a informació pública el 30 de juliol de 2010. La petició es fonamenta en la Ley 6/2010, de 24 de març, de modificació del text refós
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobat pel Reial Decret Legislatiu 1/2008, de l'11 de gener, que estableix en el seus articles 6 i 7 de quins terminis disposen les diferents parts per realitzar els diversos tràmits que intervenen en l'avaluació ambiental
de projectes. En concret, estableix que l'òrgan promotor (Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento) té 18 mesos a comptar des de la finalització del termini d'informació pública -que va acabar el 9 d'octubre de 2010- per trametre a l'òrgan ambiental (Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) l'expedient d'informació pública per tal que emeti la declaració d'impacte ambiental (DIA).

El termini que tenia el Ministeri de Foment per demanar la declaració d'impacte ambiental ha caducat
Els 18 mesosmesos finalitzaven el 9 d'abril de 2012. Una vegada declarat caducat l'expedient, o arxivat, i si l'administració continua volent impulsar aquesta infraestructura, caldria tornar a iniciar el procediment ambiental del Quart Cinturó per tal de garantir els objectius de màxim respecte als valors ambientals del territori. De no ser així, s'estaria vulnerant de nou la legalitat i es posaria en dubte la voluntat de dur a terme un procés amb totes les garanties.

Des de la Campanya Contra el Quart Cinturó estan "plenament convençuts que el Ministerio declararà caducat l'expedient, a no ser que hi hagi un decret llei que modifiqui amb caràcter retroactiu la legislació ambiental,. Una altra resolució seria una clara conculcació del dret ambiental".

La Campanya ja va recórrer el 2010 en la via administrativa davant el Ministerio de Medio Ambiente, amb un recurs d'alçada, la conservació de les consultes ambientals del 2004 del "Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona" o Quart Cinturó, consultes declarades caducades el mateix 2010 pel mateix Ministerio.  Cal destacar que aquella conservació fou, entre d'altres, el resultat de la pressió política realitzada pel PSC per intentar arribar a les eleccions al Parlament de Catalunya en una millor posició davant determinats agents econòmics. Així mateix, cal recordar també que el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya interposà un requeriment previ, pas previ a la interposició d'un contenciós administratiu entre administracions, amb una fonamentació similar a la de la CCQC, contenciós que finalment no fou realitzat per la Generalitat de Catalunya en produir-se un canvi de Govern a finals del 2010.

El 2011 la CCQC formalitzà davant l'Audiencia Nacional (Sala del Contenciós Administratiu, sessió 1, expedient 100/2011) el contenciós administratiu contra la resolució d'1 de desembre de 2010 del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino amb la qual es desestimà el recurs d'alçada contra la conservació d'actes del procediment d'avaluació ambiental del projecte "Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona". En aquest contenciós es defensen principis de dret ambiental i principis de dret administratiu, els quals atorguen a la demanda una robustesa jurídica significativa. La caducitat ambiental d'aquest expedient no és cosa nova. I, per tant, la Campanya està plenament convençuda que la fonamentació jurídica que defensem tindrà èxit en la viaadministrativa o contenciosa.

Segons la Campanya Contra el Quart Cinturó, aquesta infraestructura "representa un model desenvolupista que posà les seves bases en ple franquisme. No per casualitat és un projecte nascut a mitjans dels anys seixanta, i reprès a cavall dels vuitanta i noranta, quan les inversions públiques en infraestructures viàries marcaven el ritme del suposat creixement econòmic i consolidaven models de dispersió territorial que menystenien els impactes ambientals. Amb el pas del temps, i ja en ple segle XXI, diversos aspectes emfasitzen el caràcter caduc del Quart Cinturó: el canvi climàtic (derivat de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un creixement exponencial del qual el transport n'és un dels principals responsables), els condicionants econòmics de les inversions i de la gestió del transport (tenim pendent l'aplicació de l'eurovinyeta a casa nostra), l'accessibilitat al transport públic (la preeminència del transport en vehicle privat provoca segregació), la qualitat atmosfèrica (el Quart Cinturó no evitaria la concentració de mobilitat en el corredor de l'AP7 i els problemes atmosfèrics que genera) i el pic del petroli (l'Agència Internacional de l'Energia reconeix que es produí el 2006).


Article: MónSOStenible
Font: ADENC

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook