Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 26 de març del 2024

L'ACA promou la restauració de la maresma de les Filipines-Remolar, al delta del Llobregat

Les actuacions permetran una aportació d'aigua del freàtic en aquesta zona humida, millorant la renovació de l'aigua i la seva qualitat, i l'anivellament de motes per evitar l'arribada d'aigües contaminades. També es duran a terme actuacions per a la instal·lació de piezòmetres i la plantació d'espècies vegetals pròpies d'aquest ecosistema.
La maresma de les Filipines-Remolar està situada íntegrament dins del terme municipal de Viladecans i forma part d’una massa d’aigua que segons el Pla de gestió del Districte de la conca fluvial de Catalunya 2016-2021 es troba en estat “dolent”. Aquest fet es deu bàsicament als sobreeiximents d’aigua contaminada que rep procedents del canal de la Vidaleta, així com de les aigües eutrofitzades de la llacuna del Remolar. A més, en períodes secs, la problemàtica és l’absència total d’aigua, amb la conseqüent pèrdua de qualitat i de biodiversitat d’un dels espais del delta del Llobregat que fa uns anys mantenia un millor estat de conservació

L’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat a licitació les obres per a restaurar la maresma de les Filipines-Remolar, en el delta del Llobregat. Amb un pressupost superior als 1,3 MEUR, aquesta actuació compta amb finançament dels fons europeus Next Generation. Es disposa fins el 19 d’abril per a la presentació d’ofertes.

L’actuació prevista per a resoldre aquestes problemàtiques consisteix en un ampli ventall de mesures, que es durien a terme en dues fases. En la primera d’elles es preveuen actuacions com el bombament des de dos punts que aportaria aigua de bona qualitat des del freàtic cap a les diferents zones de la maresma, mentre que les actuacions complementàries inclouen l’anivellament de motes i camins per tal d’evitar inundacions d’aigua contaminada i obres d’ajust i reparació de diferents comportes i canonades que comuniquen els diferents sectors de la maresma per millorar la seva gestió.

Pel que fa a la segona fase dels treballs, es preveu la instal·lació d’una xarxa de piezòmetres a l’aqüífer superficial pel seguiment i control, la instal·lació de sensors de mesura i control en els diferents punts d’obra i, finalment, la plantació de vegetació autòctona (Vinca major, Vitex agnus-castus, Tamarix gallica).

Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook