Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 17 de febrer del 2022

Manifest científic en contra de la celebració dels Jocs Olímpics d'Hivern el 2030 als Pirineus

Un grup d'uns 200 científics d'arreu del país i de diferents àmbits com l'universitari, l'econòmic, l'ambiental i social,han presentat avui un Manifest en contra dels Jocs Olímpics d'Hivern que es volen fer al Pirineu al 2030. L'objectiu principal del document és analitzar i fer reflexionar sobre l'impacte que tindria un esdeveniment d'aquestes característiques en el context actual de crisi ambiental, ecològica i energètica. Des de l'àmbit científic asseguren que de cap manera poden ser sostenibles i que seran "inviables" tècnicament i socioeconòmicament. El manifest abordarà des d'una perspectiva científica el què significaria organitzar uns JJOO al Pirineu, des d'un punt de vista social, econòmic i ambiental.
Davant la proposta de celebració d’uns Jocs Olímpics (JJOO) d’hivern als Pirineus l’any 2030, impulsada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, les persones signants del Manifest volen expressar al conjunt de la ciutadania la seva preocupació per l’impacte negatiu i les pèrdues que aquests grans esdeveniments esportius poden tenir sobre les economies locals, els paisatges rurals i els ecosistemes dels Pirineus

El principal argument de pes esgrimit pels científics per oposar-se és el canvi climàtic. "Les darreres publicacions indiquen que la majoria de les estacions d'esquí als Pirineus seran inviables a finals de segle" a causa de l'augment de les temperatures que ha estat d'1,3 °C al llarg dels darrers cinquanta anys "i l'increment de temperatures màximes pot oscil·lar entre 1 i 2,7 °C el 2030 i 1,4 i 4 °C el 2050 en funció de si estabilitzem o seguim incrementant les emissions de gasos d'efecte hivernacle". Això provoca que per cada grau que augmenta la temperatura "el mantell redueix la seva durada en vint-i-cinc dies a cota de 2000 m s.n.m", segons es diu en el punt 2 del manifest.

Insostenibles

Els signants del manifest afirmen que organitzar uns Jocs Olímpics només es pot fer "amb un augment del consum d'energia, d'aigua i de la contaminació" i la construcció de noves infraestructures per facilitar la mobilitat entre les zones més poblades i els Pirineus comportarien "impactes nocius per a la societat i el medi ambient, com per exemple l'abocament d'aigües residuals i l'augment d'emissions de CO?".

Critiques als polítics

Els científics també carreguen contra els polítics, ja que consideren que la proposta de candidatura "és poc transparent i no té un pla d'implementació concret, acompanyat pel document pertinent d'avaluació ambiental" com "exigeixen", diverses lleis i decrets. Alerten que celebrar els Jocs Olímpics "poden ser incompatibles amb els diversos compromisos legals i polítics adquirits per les institucions catalanes a diferent escala (per exemple objectius de desenvolupament sostenible; normativa de protecció d'espais de la Xarxa Natura 2000; objectius de planificació dels espais naturals protegits que es poden veure afectats, objectius dels plans comarcals d'acció sectorial turística que advoquen per una desestacionalització, etc.)".

Pèrdues econòmiques

Els científics també han analitzat els costos i beneficis que comporta pels territoris que han organitzat esdeveniments d'aquestes característiques. La principal conclusió és que "no han tingut efectes positius significatius en el PIB de les regions on s'han celebrat. En canvi, sí que s'ha observat un efecte negatiu, amb caigudes del PIB d'entre el 2,3% i el 2,7% (en comparació amb el PIB nacional) durant l'any dels jocs i posteriorment" motivat per diversos factors com la limitació per acollir visitants o la disminució de l'activitat turística habitual i l'activitat econòmica que se'n deriva.

En cas de fer els Jocs Olímpics d'Hivern als Pirineus la manca de neu obligaria a invertir molts diners per a solucionar aquesta absència, com a passat a la Xina, i adequar les infraestructures obsoletes "podrien tenir uns costos molt alts". L'anàlisi també conclou que "la repercussió econòmica dels jocs sobre les poblacions locals és escassa, ja que només proporcionen feina precària, principalment a persones de fora del territori, i les inversions són captades bàsicament per grans empreses de construcció i hostaleria, sense repercussió positiva per la població local, com ara els petits comerços". 

Signants del manifest

Els científics signants del manifest provenen majoritàriament de l'àmbit acadèmic i d'institucions públiques i privades de renom tant catalanes com de l'estranger com ara Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, Institut Català d'Ornitologia, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Museu de Ciències Naturals de Granollers, Universitat d'Òxford, Università di Pisa o University of Antweerpen.

El manifest és obert a noves adhesions.

En termes generals la proposta s’emmarca en la defensa d’un model de desenvolupament socioeconòmic per a les àrees de muntanya basat en el turisme de masses. Les dades científiques demostren que aquest model és incompatible amb la crisi climàtica i els reptes socials i ambientals que afronta el territori.
Al llarg de les darreres dècades, en diferents localitats del món, els JJOO d’hivern han comportat pèrdues de milions d’euros públics, així com el malbaratament de recursos escassos com l’aigua i l’energia. Així mateix, aquest tipus d’esdeveniments esportius generen l’emissió de milions de tones de CO2eq i impacten greument sobre la biodiversitat de les àrees de muntanya. Les dades de les edicions anteriors dels JJOO d’hivern des del 1980 i les informacions sobre l’actual escenari als Pirineus pronostiquen que aquests jocs d’hivern podrien ser un altre cas de fracàs.
Els signants del Manifest denuncien que, d’acord amb els estudis científics recopilats, qualsevol proposta de JJOO d’hivern que es presenti com a “sostenible” serà un intent de mercats i governs d’apropiar-se d’etiquetes verdes. Ens trobarem davant d’una informació enganyosa que oculta les dades reals sobre la viabilitat tècnica, ambiental i econòmica del turisme de massa en el context actual d’emergència climàtica. I exposen en deu punts els arguments principals que qüestionen la candidatura de JJOO d’hivern als Pirineus.

Les 10 raons per les que no es poden celebrar els JJOO d'Hivern a Catalunya que recull el Manifest

1- La proposta de candidatura de JJOO d’hivern és poc transparent i no té un pla d’implementació concret, acompanyat pel document pertinent d’avaluació ambiental, com exigeixen: la Llei 6/2009 (28 abril), Llei 16/2015 (21 de juliol), Text refós de la Llei d’urbanisme (article 86 bis i redactat de la disposició transitòria divuitena) aprovat per la Llei 3/2012 (22 febrer) i Decret legislatiu 1/2005 (26 juliol) i amb el seu reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol – articles 70, 100, 106 i 115). També alertem que els grans esdeveniments d’aquest tipus poden ser incompatibles amb els diversos compromisos legals i polítics adquirits per les institucions catalanes a diferent escala (per exemple objectius de desenvolupament sostenible; normativa de protecció d’espais de la Xarxa Natura 2000; objectius de planificació dels espais naturals protegits que es poden veure afectats, objectius dels plans comarcals d’acció sectorial turística que advoquen per una desestacionalització, etc.)
2- Les darreres publicacions indiquen que la majoria de les estacions d’esquí als Pirineus seran inviables a finals de segle. La temperatura als Pirineus ha augmentat 1,3 °C al llarg dels darrers cinquanta anys i l’increment de temperatures màximes pot oscil·lar entre 1 i 2,7 °C al 2030 i 1,4 i 4 °C el 2050 en funció de si estabilitzem o seguim incrementant les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Segons els models, per cada grau que augmenta la temperatura el mantell redueix la seva durada en vint-i-cinc dies a cota de 2000 m. s.n.m

Cal tenir present que actualment un 30% d’estacions d’esquí dels Pirineus ja no són viables sense una aportació de neu artificial. L’augment de temperatura contribueix a una fusió prematura de la neu i n’escurça la durada. Es calcula que en un escenari d’estabilització de les emissions, un 70% de les estacions no seran viables sense neu artificial, mentre que un 7% no podrà funcionar ni tan sols amb l’ús de canons. Si les emissions continuen al ritme actual de creixement, el nombre d’estacions completament inviables està previst que augmenti fins al 20%.

3- Els JJOO d’Hivern només es podran realitzar amb un augment del consum d’energia, d’aigua i de la contaminació. L’increment de la mobilitat entre les zones més poblades i els Pirineus, i les inversions que farien falta per modernitzar les estructures, aniria associat a diversos impactes nocius per a la societat i el medi ambient, com per exemple l’abocament d’aigües residuals i l’augment d’emissions de CO2.
4- L’actual consum d’aigua de les estacions d’esquí per a la producció de neu artificial redueix la disponibilitat d’aigua per altres usos, degut a l’evaporació d’una part d’aigua utilitzada i l’ús d’additius que comporten una alteració de la seva qualitat. Atesa la reducció de les nevades, a conseqüència del canvi climàtic i l’augment de la massa forestal associat a l’abandonament de les pastures als Pirineus, que és produeixi una reducció de la recàrrega dels aqüífers en les properes dècades, fent plausible una necessitat d’optimització d’aigua per usos prioritaris.

5- El turisme és un dels cinc factors principals que causen una pressió directa sobre biodiversitat
: pèrdua d’hàbitat i fragmentació ecològica, sobreexplotació de recursos, contaminació, introducció d’espècies exòtiques i canvi climàtic. La biodiversitat es veu negativament afectada per l’augment de la freqüentació humana, la contaminació directa, les infraestructures derivades dels JJOO (ampliacions de pistes, de carreteres i pàrquings, etc.) i les afectacions als cabals hídrics per generar neu artificial. Als Pirineus catalans la majoria dels hàbitats d’interès comunitari es troben en mal estat de conservació, i hi ha més de 50 espècies animals i 80 de vegetals que es troben amenaçades en diferents graus i se’n veurien afectades. Per exemple, espècies en situació crítica com el gall fer estan greument afectades per l’activitat humana a les muntanyes durant l’hivern, i d’altres com la llúdriga ho són per l’estat de les conques hídriques. Un gran esdeveniment turístic, com els JJOO, incrementaria aquests impactes.

6- Les estacions d’esquí dels Pirineus no són rendibles econòmicament. La Generalitat de Catalunya ha rescatat set estacions d’esquí dels Pirineus català degut a problemes de rendibilitat econòmica. Fins al 2017, aquestes van acumular un dèficit de 74 milions d’euros. Totes són deficitàries i La Molina, una de les possibles estacions per acollir proves olímpiques, és la que presenta unes pèrdues més elevades, de 2,6 milions d’euros anuals.

7- Els JJOO no aportaran riquesa als Pirineus. Els estudis realitzats sobre Jocs olímpics anteriors demostren que aquests esdeveniments no han tingut efectes positius significatius en el PIB de les regions on s’han celebrat. En canvi, sí que s’ha observat un efecte negatiu, amb caigudes del PIB d’entre el 2,3% i el 2,7% (en comparació amb el PIB nacional) durant l’any dels jocs i posteriorment. Diversos factors expliquen aquest fet, com per exemple que la capacitat d’acollir visitants és limitada, i que disminueix l’activitat turística habitual i l’activitat econòmica que se’n deriva. En el cas de la proposta de JJOO d’hivern als Pirineus, les grans inversions monetàries necessàries per a solucionar l’absència de neu i per adequar les infraestructures obsoletes podrien tenir costos molt alts. Els suposats JJOO d’hivern “verds” de Pequín, que es celebren aquest any, han tingut costos altíssims per produir neu artificial. La repercussió econòmica del jocs sobre les poblacions locals és escassa, ja que només proporcionen feina precària, principalment a persones de fora del territori, i les inversions són captades bàsicament per grans empreses de construcció i hostaleria, sense repercussió positiva per la població local, com ara els petits comerços

8- La proposta de JJOO d’hivern agreujarà el desequilibri i la dependència que pateixen les comarques pirinenques. Actualment, les comarques amb més inversions turístiques no experimenten una gran disminució de l’atur, i la seva renda per habitant es situa entre els nivells més baixos de Catalunya. Les zones dels Pirineus que acullen el turisme de neu pateixen un boom immobiliari de segones residències, que provoca un increment dels preus i una progressiva elitització i gentrificació dels seus pobles i ciutats. Els estudis fets en altres països evidencien que els esdeveniments olímpics han incrementat l’especulació i l’expulsió de veïns i veïnes per a treure més rendibilitat als habitatges amb la seva reconversió a allotjament turístic. Les inversions vinculades a la celebració dels JJOO d’hivern estan enfocades a connectar l’àrea metropolitana de Barcelona amb les estacions d’esquí,reforçant, encara més, els models de gestió centralista que ha desatès les necessitats dels territoris Pirinencs. En canvi, no milloraran la xarxa ferroviària ni la resta de carreteres que penetren cap a les valls secundàries, dificultant la integració i connexió entre els pobles i veïnats, alguns dels quals pateixen mancances importants.

9- Els Pirineus han perdut el seu model de vida tradicional i uns JJOO d’hivern encara l’enfocarien més al sector turístic massiu. Les àrees de muntanya han estat territoris principalment productius al llarg de la història. No obstant, en les últimes dècades el model basat en el turisme i les segones residències ha passat per davant de les pràctiques tradicionals com són l’agricultura, la ramaderia i la petita indústria de transformació. Això incentiva canvis en l’ús del sòl i l’abandonament de terres productives, provocant el declivi de la biodiversitat i la pèrdua d’ecosistemes ecològicament claus com són les pastures d’alta muntanya, que són un embornal de carboni i una important reserva d’aigua. La priorització de l’activitat turística limita la possibilitat de diversificar l’economia local cap a d’altres sectors, com els serveis o la indústria.

10- Acollir uns Jocs Olímpics d’hivern implicaria canvis i ampliacions a les infraestructures d’unes determinades pistes d’esquí, cosa que suposaria posar en risc la preservació de nombrosos jaciments arqueològics de la zona. Aquests jaciments arqueològics són el testimoni material que s’ha conservat de les societats i cultures ancestrals que van habitar els Pirineus. Algunes pistes d’esquí i la seva àrea d’influència es troben en zones d’important riquesa arqueològica, que poden veure’s irreversiblement afectades per la seva ampliació. Una inversió cap a un turisme més sostenible significaria invertir en recuperar i posar a disposició de la ciutadania aquest patrimoni, com a transmissor d’un coneixement que visibilitzi la importància que han tingut les activitats agropecuàries ancestrals i actuals al Pirineu.Article: MónSOStenible
Font: Agencies

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

L 'actual consum d'aigua de les estacions d'esquí per a la producció de neu artificial redueix la disponibilitat d'aigua per altres usos, degut a l'evaporació d'una part d'aigua utilitzada i l'ús d'additius que comporten una alteració de la seva qualitat. Atesa la reducció de les nevades, a conseqüència del canvi climàtic i l'augment de la massa forestal associat a l'abandonament de les pastures als Pirineus, que és produeixi una reducció de la recàrrega dels aqüífers en les properes dècades, fent plausible una necessitat d'optimització d'aigua per usos prioritaris. L 'actual consum d'aigua de les estacions d'esquí per a la producció de neu artificial redueix la disponibilitat d'aigua per altres usos, degut a l'evaporació d'una part d'aigua utilitzada i l'ús d'additius que comporten una alteració de la seva qualitat. Atesa la reducció de les nevades, a conseqüència del canvi climàtic i l'augment de la massa forestal associat a l'abandonament de les pastures als Pirineus, que és produeixi una reducció de la recàrrega dels aqüífers en les properes dècades, fent plausible una necessitat d'optimització d'aigua per usos prioritaris. En termes generals la proposta presentada avui s'emmarca en la defensa d'un model de desenvolupament socioeconòmic per a les àrees de muntanya basat en el turisme de masses. Les dades científiques demostren que aquest model és incompatible amb la crisi climàtica i els reptes socials i ambientals que afronta el territori.  Al llarg de les darreres dècades, en diferents localitats del món, els JJOO d'hivern han comportat pèrdues de milions d'euros públics, així com el malbaratament de recursos escassos com l'aigua i l'energia. Així mateix, aquest tipus d'esdeveniments esportius generen l'emissió de milions de tones de CO2eq i impacten greument sobre la biodiversitat de les àrees de muntanya. Les dades de les edicions anteriors dels JJOO d'hivern des del 1980 i les informacions sobre l'actual escenari als Pirineus pronostiquen que aquests jocs d'hivern podrien ser un altre cas de fracàs. En termes generals la proposta presentada avui s'emmarca en la defensa d'un model de desenvolupament socioeconòmic per a les àrees de muntanya basat en el turisme de masses. Les dades científiques demostren que aquest model és incompatible amb la crisi climàtica i els reptes socials i ambientals que afronta el territori. Al llarg de les darreres dècades, en diferents localitats del món, els JJOO d'hivern han comportat pèrdues de milions d'euros públics, així com el malbaratament de recursos escassos com l'aigua i l'energia. Així mateix, aquest tipus d'esdeveniments esportius generen l'emissió de milions de tones de CO2eq i impacten greument sobre la biodiversitat de les àrees de muntanya. Les dades de les edicions anteriors dels JJOO d'hivern des del 1980 i les informacions sobre l'actual escenari als Pirineus pronostiquen que aquests jocs d'hivern podrien ser un altre cas de fracàs.

Enllaços

El Manifest sencer es pot trobar aquí Enllaç directe al Manifest Manifest de la Plataforma Stop Jocs Olímpics