Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 18 de desembre del 2019

Nou episodi ambiental de contaminació de l'aire

Ateses les dades enregistrades per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica del dia 17 de desembre de 2019, com també les previsions dels models de dispersió de contaminants que disposa el Departament de Territori i Sostenibilitat i la situació meteorològica prevista, que ha comportat la superació dels llindars establerts, correspon declarar un episodi ambiental i adoptar les mesures que estableix el Pla en casos d'episodi.
Resolució de 18 de desembre de 2019 de Declaració d'episodi ambiental de contaminació per partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10)

Per tal de gestionar i avaluar la qualitat de l'aire és necessari conèixer els nivells de qualitat de l'aire que respira la població així com la seva evolució durant el temps.

L'estat de la qualitat de l'aire es determina mitjançant les dades que s'obtenen amb els punts de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). Aquestes dades es complementen amb les previsions meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya i els models de dispersió atmosfèrica.

La mitjana diària dels nivells de PM10 durant el dia d'ahir, 17 de desembre de 2019, ha estat superior al valor de 80 µg/m³ en més d'una estació de mesurament de la XVPCA a la zona de protecció especial i, la previsió a 24 hores indica que els nivells de PM10 es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d'avui.

La informació que es disposa sobre la qualitat de l'aire i la previsió meteorològica fan preveure una situació de risc de superació del llindar establert i en conseqüència, per declarar episodi ambiental per partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).

L'article 9 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i de protecció de l'atmosfera estableix que, quan es sobrepassin els objectius de qualitat de l'aire o existeixi risc de que això passi, s'adoptaran les mesures adequades per evitar o mitigar la contaminació

D'altra banda, pel cas que les mesures adoptades no fossin suficients per millorar la qualitat de l'aire, cal tenir en compte que l'article 7 de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric, preveu que, si per determinades situacions meteorològiques esporàdiques o per causes accidentals, es superen els límits d'immissió fixats amb caràcter general, la zona afectada serà declarada Zona d'Atenció Especial pel Conseller corresponent.

Per aquesta declaració, s'establirà un pla de mesures, ordenant-se l'aplicació d'aquelles que es considerin més adequades. Per Acord de Govern 127/2014, de 23 de setembre, es va aprovar el Pla d'actuació per la millora de la qualitat de l'aire, horitzó 2020, a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric, declarades mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig, i l'Acord de Govern 82/2012, de 31 de juliol. Aquest pla regula els supòsits en què s'ha de declarar un episodi ambiental de contaminació i les mesures a adoptar.

D'acord amb la Resolució de 30 de novembre de 2015, de determinació de criteris que han de motivar l'adopció de la declaració d'episodi ambiental de contaminació per partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), s'ha d'activar episodi ambiental quan es donen alguna de les següents situacions:

- La mitjana diària dels nivells de PM10 dels dia anterior sigui superior al valor de 80 µg/m³ en més d'una estació de mesurament integrada a la XVPCA i la previsió a 24 hores indiqui que els nivells es mantinguin elevats i es continuï superant el valor de 50 µg/m³.
o bé
- En el cas d'episodis persistents de partícules PM10 nivells diaris superiors a 50 µg/m³ durant més de tres dies en més d'una estació, i la previsió a 24 hores indiqui que els nivells es mantinguin elevats i es continuï superant el valor de 50 µg/m³.

Ateses les dades enregistrades per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica del dia 17 de desembre de 2019, com també les previsions dels models de dispersió de contaminants que disposa el Departament de Territori i Sostenibilitat i la situació meteorològica prevista, que ha comportat la superació dels llindars establerts, correspon declarar un episodi ambiental segons l'Acord de Govern 127/2014, de 23 de setembre, i adoptar les mesures que estableix el Pla en casos d'episodi.

Què són i com s’originen les PM10

Les partícules en suspensió de menys de 10 micres són petites partícules sòlides o líquides que floten en l’aire. Fins a un 40% d’aquestes partícules les generen els motors, els pneumàtics i els frens dels vehicles. La resta prové de la pols de les obres i dels enderrocs i, eventualment, dels núvols de pols sahariana.

Article: MónSOStenible
Font: D.G de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook