Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 8 de març del 2021

Nou episodi de contaminació atmosfèrica

Ens trobem en un nou episodi de contaminació atmosfèrica des del 6 de març, dia en que es van tornar a incrementar els nivells de contaminació atmosfèrica per partícules (PM10) i es va passar d?avís preventiu a episodi de contaminació, a causa de la mateixa intrusió de pols africana que es va anunciar el passat 23 de febrer de 2021. En aquest sentit, l'AMB continua tenint activat el seu Protocol d'actuació per episodis ambientals d'elevada contaminació atmosfèrica.

Fins el passat 6 de març, es mantenia la fase d’avís preventiu, que es posa en marxa quan en més d’una estació de la XVPCA a l’àrea metropolitana de Barcelona se supera el valor de 50 µg/m³ diaris de PM10 i la previsió a 24 hores indica una superació del valor llindar diari de 50 µg/m³. 


I des del 6 de març està activada la fase d’episodi de contaminació, perquè la mitjana diària dels nivells de PM10 durant més els darrers 4 dies ha estat superior al valor de 50 µg/ m³ en dues estacions o més i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells, atès que es preveu que la intrusió de pols africana persistirà i les condicions de dispersió no milloraran significativament.  


En aquest sentit, l’AMB notifica la situació i el nivell d’avís i ofereix consells i recomanacions a la ciutadania, a les empreses i als ajuntaments metropolitans:  


– L’AMB duu a terme les mesures següents a les obres públiques que té contractades i insta els ajuntaments que també les adoptin a les seves pròpies obres públiques:  


 • Aturar les activitats pulverulentes de les obres: treballs de moviments de terres, enderrocs (incloses les operacions de descàrrega de material d’obra o equivalent), operacions de tall segons fase d’obra, dimensió i nivell de risc d’aquesta i proximitat a estacions XPVCA amb superació nivells.  
 •  Assegurar que els vehicles i material d’obra que puguin generar pols estiguin correctament tapats amb lones protectores.  
 • Incrementar la freqüència d’aplicació de les mesures obligatòries de reg (freàtica o reutilitzable sempre que sigui possible) i neteja en l’àmbit de les obres.  
 • Minimitzar els desplaçaments de vehicles i maquinària i el temps que estan en funcionament.  
 • Restringir la producció i l’aplicació d’asfalt.  

– Pel que fa a les activitats econòmiques industrials que tinguin focus emissors a l’atmosfera, l’AMB requereix a les seves empreses públiques i concessionàries que posin en marxa les mesures descrites als plans d’acció individuals per a la fase d’episodi i encoratja els ajuntaments que també les adoptin a les seves pròpies empreses públiques i concessionàries de serveis: 


 • Requerir a les activitats ubicades al seu terme municipal que posin en marxa les mesures descrites a la fase d’episodi dels seus plans d’acció individuals.  

En cas de no disposar-ne, aplicar les mesures definides per a la indústria al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire PAMQA 2020: no dur a terme processos com ara arrencades i posades a punt que no siguin imprescindibles i que es puguin endarrerir. Els plans d’acció individuals de les indústries són plans de mesures extraordinàries per minimitzar els efectes de la contaminació de l’aire en situacions d’alta contaminació.  


 – En l’àmbit de mobilitat, es recomana: 


 • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.  
 • Utilitzar el transport públic.  
 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l’empresa, més a prop de casa…).  
 • Utilitzar el cotxe compartit.  
 • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).  
 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.  

– En l’àmbit de la climatització, es recomana:  


 • Regulació de la climatització de les llars: a l’estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l’hivern baixar-la.  
 • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa… evitar-ne les purgues i les arrencades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres d’aquestes calefaccions.  

– En l’àmbit de l’educació per la sostenibilitat, AMB fa difusió de totes aquestes mesures per reduir les emissions i explica què és la contaminació atmosfèrica a les activitats del programa d’ Educació per a la Sostenibilitat Compartim un Futur que tenen lloc als centres educatius, equipaments municipals i centres col·laboradors, entre d’altres espais.  


Alertes gratuïtes al mòbil en cas d’alerta ambiental 


A més, l’AMB ofereix al seu web un visor, http://visorqualitataire.amb.cat/, que permet consultar l’evolució dels darrers dies de contaminació atmosfèrica als seus municipis. Alhora, mitjançant inscripció al web, es podrà accedir a un servei gratuït d’alertes per alta contaminació en l’àmbit metropolità (https://airemetropolita.amb.cat/). 

Article: MónSOStenible
Font: AMB

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook