Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 25 de maig del 2014

Els rius i estanys catalans acullen prop de 60 espècies diferents de peixos

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Peix Migrador, que es celebra el 24 de maig, l'Agència Catalana de l'Aigua, el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Centre d'Estudis Mediterranis-Museu del Ter han publicat, un llibre sota el títol "Els peixos dels rius i les zones humides de Catalunya".
Aquesta obra, que es pot descarregar a través d'aquest enllaç (http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/planificacio/cabals/peixos_connectivitat_2014.pdf) fa un repàs a les prop de 60 espècies de peixos (32 autòctones i la resta al•lòctones) que habiten els nostres rius i estanys. Això ens permet conèixer millor les diferents poblacions i poder dissenyar, d'aquesta manera, els protocols adequats i la manera de diagnosticar l'estat de els masses d'aigua a través de la població de peixos, i també poder millorar l'hàbitat i dissenyar eficients sistemes de passos de peixos per millorar la connectivitat fluvial.

Les comunitats de peixos són bons indicadors de les possibles alteracions hidromorfològiques que poden patir els nostres rius i estanys, i alhora integren, a l'estar al final de la cadena alimentària, les diferents alteracions que poden afectar l'estat dels nostres rius.

Aquest llibre pretén aportar la informació necessària per poder fer front a una gestió sostenible dels ecosistemes aquàtics, que permeti l'ús racional de l'aigua i el manteniment d'un bon estat de els masses d'aigua on habiten els peixos i les altres comunitats biològiques que conformen un ecosistema en bones condicions.

La publicació va adreçada a un públic general i utilitza un llenguatge planer i entenedor, acompanyat de fotogradies, dibuixos i esquemes explicatius, però també vol ser útil especialment als gestors ambientals i a tots els amants de la natura, estudiosos del tema i pescadors.  

Article: MónSOStenible
Font: ACA

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook