Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 12 de juliol del 2012

El Col·legi d'Ambientolegs de Catalunya alerta de les contradiccions d'Eurovegas i proposa repensar el projecte

El Col·legi d' Ambientòlegs de Catalunya demana al Govern de la Generalitat que inverteixi els recursos previstos per al projecte Eurovegas a potenciar una economia del coneixement basada en activitats fonamentades en els potencials propis i amb un esperit eco-innovador clar. Així ho recull en el document «Reflexions del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya en relació amb el projecte Eurovegas», en què també adverteix de la manca de transparència del Govern en el procés, posa en relleu els impactes ambientals i socials que podria comportar l'execució del projecte a Catalunya i alerta del risc que es vulnerin diverses normatives ambientals i de drets de la ciutadania.
Segons el Col·legi d'Ambientolegs de Catalunya, el COAMB, cal apostar per «una economia verda que segueixi l'esperit de Rio+20, la qual cosa evitaria la fuga de professionals altament qualificats i l'empobriment del capital humà i intel·lectual del país». Així ho recull en el document «Reflexions del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya en relació amb el projecte Eurovegas», en què també adverteix de la manca de transparència del Govern en el procés, posa en relleu els impactes ambientals i socials que podria comportar l'execució del projecte a Catalunya i alerta del risc que es vulnerin diverses normatives ambientals i de drets de la ciutadania. La planificació de grans espais monofuncionals com Eurovegas contradiu els Criteris de planejament territorial publicats pel propi Govern, que estableixen «evitar la segregació espacial de les àrees urbanes, protegir els espais agraris i naturals i fer de la mobilitat un dret i no una obligació», entre altres. A més, el COAMB assenyala que un projecte d'aquestes característiques «comporta implicacions en termes de consum d'energia i emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) associades al transport» i «incrementaria la generació de residus municipals i assimilables i, per tant, n'augmentaria les dificultats de gestió». En aquest sentit, el Col•legi alerta del perill de superar els límits dels sistemes naturals i la capacitat de càrrega de la Regió Metropolitana de Barcelona.

D'altra banda, el COAMB considera necessari respectar el procediment d'avaluació ambiental estratègica, segons el qual és indispensable dur a terme un procés públic en què participin tots els agents socials. També vol fer palès que «el Govern podria estar obviant el dret d'accés del públic a la informació ambiental, el principi de transparència administrativa i el dret d'accés a la documentació des de l'inici del procés de presa de decisió». Tot plegat «debilita i deslegitima tota la feina que s'ha fet en les darreres dècades a Catalunya en matèria d'ordenació territorial i protecció i millora del paisatge, així com la legislació en matèria ambiental i els avenços cap a un model sostenibilista».

Finalment, la ubicació d'Eurovegas en el Delta del Llobregat -d'una importància estratègica pels seus valors agroecològics-, comportaria el menysteniment d'uns valors naturals i ecològics de primer ordre protegits des de fa anys per la normativa catalana, nacional i internacional. Aquest fet podria crear un precedent perquè, en un futur, s'executin projectes en terrenys similars.

El COAMB manifesta al Govern la seva voluntat de formar part del procés de valoració d'aquest i d'altres projectes amb efectes ambientals i socials destacats que es puguin plantejar en el futur.

Article: MónSOStenible
Font: Col·legi d'Ambientolegs de Catalunya

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook