Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 30 de març del 2017

Compromís per salvar les poblacions de peix al Mediterrani

La Comissió Europea ha aconseguit, a la reunió ministerial de Malta, arribar a un compromís de deu anys per salvar les poblacions de peixos al Mediterrani i protegir la riquesa ecològica i econòmica d'aquesta regió. La Declaració de Malta estableix un programa de treball en detall per als propers deu anys, sobre la base d'objectius ambiciosos però realistes. Més de tres-centes mil persones treballen directament en pesquers del Mediterrani, però hi ha molts més llocs de feina indirectes que depenen del sector. La Declaració l'han subscrit els representants ministerials dels països de les costes nord i sud del Mediterrani. La signatura suposa que un problema que, fins ara, s'havia gestionat a nivell tècnic, passa a ser una qüestió política. És el resultat d'un procés dirigit per la Comissió Europea que va començar a Catània (Sicília), el febrer de 2016.
Entre els compromisos contrets pels signants, s'hi inclou: - La garantia que, d'aquí a 2020, es realitzarà una recollida de dades adient i una avaluació científica regular de les principals poblacions del Mediterrani. De manera particular, els petits pescadors han de desenvolupar un paper més important en la recollida de les dades necessàries per reforçar els coneixements científics.

- L'establiment de plans de gestió plurianuals per a les principals zones de pesca. Per la seva banda, la Comissió ja ha iniciat aquest procés amb una proposta de pla de pesca plurianual per a les poblacions de petits pelàgics a l'Adriàtic.

- L'eliminació de la pesca il·legal al 2020; amb aquest objectiu es garantirà que tots els Estats comptin amb el marc jurídic i els recursos humans i tècnics necessaris per complir amb les seves responsabilitats en matèria de control i inspecció. La Comissió General de Pesca del Mediterrani (CGPM) dirigirà el desenvolupament de sistemes nacionals de control i de sancions.

- El suport a la pesca i l'aqüicultura sostenibles a petita escala, a través de la racionalització dels règims de finançament per als projectes locals, com ara la millora de la flota amb mètodes i arts de pesca de baix impacte, la inclusió social i la contribució dels pescadors a la protecció del medi ambient.

Una aplicació efectiva de la declaració serà possible si s'implica en aquest procés els pescadors, tant homes com dones; les comunitats costaneres, la societat civil, les pesqueries a nivell industrial, artesanal, d'esbarjo i a petita escala; així com a l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) i la Comissió General de Pesca del Mediterrani. La declaració d'avui constitueix una nova contribució als compromisos internacionals contrets per la UE en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (Objectiu 14: «conservar y fer servir de manera sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible »).

El Mediterrani és una conca marítima única, que es caracteritza per tenir un gran litoral i un sector pesquer que proporciona feina a més de tres-centes mil persones. El 80% de la flota pertany a pescadors a petita escala (amb vaixells de menys de deu metres d'eslora), que pesquen una quarta part del total. Aquestes feines estan en perill degut a que les poblacions de peix al Mediterrani estan disminuint : vora d'un 90% de les poblacions avaluades estan sobreexplotades. La seguretat alimentària i els mitjans de subsistència, l'estabilitat i la seguretat de la regió es troben amenaçats.

Article: MónSOStenible
Font: UE

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook