Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 4 de maig del 2018

Catalunya implanta per primera vegada els cabals ambientals de manera generalitzada per a millorar l'estat dels rius

La planificació hidrològica catalana adopta com a mesura estratègica la implantació generalitzada de cabals ambientals obligatoris a tots els rius de les conques internes. En les darreres comissions de desembassament ja s'han fixat els cabals dels rius Ter, Llobregat, Muga i Foix per a fer-los efectius a partir de l'1 de juny. La planificació s'ha previst en dues fases: aquest 2018 s'aplicarà als trams de rius protegits i a partir del 2020 a la resta de cursos fluvials. Aquestes mesures incorporen les aportacions recollides durant els tràmits d'al·legacions i de participació ciutadana previs a l'aprovació del Pla de gestió i també en els acords de la Taula del Ter.
El pantà de Foix alliberant aigua -  - ACA  <br />  <br />
El pantà de Foix alliberant aigua
Autoria: ACA
 

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) implantarà, a partir de l'1 de juny, l'obligatorietat d'alliberar cabals ambientals o ecològics en el 50% dels rius de les conques internes, seguint amb les directrius que marca l'actual planificació hidrològica catalana per al període comprès entre el 2016 i el 2021 i en línia amb els objectius de la Directiva marc de l'aigua

Aquesta implantació serà progressiva i farà possible que en l'horitzó 2018-20, s'hagi de respectar obligatòriament un cabal ecològic en el 100% dels cursos fluvials catalans. Aquesta primera implantació forma part dels objectius estratègics de la planificació dels recursos hidrics i suposarà un pas molt important en la millora de l'estat ecològics dels rius, tal com preveu la Directiva.

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el passat gener de 2017 el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el seu Programa de mesures, el full de ruta de la planificació hidrològica catalana per a un període de sis anys (2016-21).

A més de fixar i detallar les inversions previstes en el cicle integral de l'aigua per aquest període, quantificades en prop de 1.000 milions d'euros, la planificació hidrològica catalana també contempla mesures d'obligat compliment com la implantació de cabals ambientals en tots els trams de riu de les conques internes.

Primers cabals proposats
L'Agència Catalana de l'Aigua, en la darrera reunió de les comissions de desembassament dels rius Ter Llobregat, la Muga i el Foix, a més de fixar les reserves d'aigua per als propers sis mesos en aquests sistemes, ha informat dels cabals ambientals que s'hauran de complir i respectar obligatòriament a partir de l'1 de juny en aquestes conques.

Concretament, en el sistema Ter Llobregat s'ha fixat el cabal del riu Ter, que s'haurà de respectar en tot moment, en tres trams: al Pasteral (cabal que oscil·larà entre l'1,77 i els 2,22 m3/s), al seu pas per Girona (entre 3 i 3,55 m3/s) i a la seva desembocadura a Torroella de Montgrí (entre els 2,64 i els 4,29 m3/s). Pel que fa al Llobregat, aquest haurà de portar un cabal a la sortida de la Baells entre els 0,6 i els 0,9 m3/s, mentre que el seu afluent, el Cardener, haurà de dur entre 0,45 i 0,56 m3/s a la sortida de Sant Ponç.

En relació amb el riu la Muga, el seu cabal a Pont de Molins haurà d'oscil·lar entre els 173 i els 259 l/s, mentre que el riu Foix, a la sortida de l'embassament, haurà de ser d'entre 37 i 51 l/s.

La importància dels cabals per a la biodiversitat
Els cabals de manteniment, també anomenats ambientals o ecològics, són el volum d'aigua que es deixa de manera constant en el riu, amb l'objectiu de garantir el bon funcionament dels ecosistemes vinculats al medi hídric. Per tant, aquest cabal ha de ser compatible amb la resta de demandes ordinàries dels cursos fluvials, com són els usos domèstics, els industrials i els agrícoles.

A Catalunya, la determinació i la implantació d'aquests cabals es fa separadament per als dos àmbits de planificació hidrològica existents: les conques internes de Catalunya (CIC) i la part catalana de les conques de l'Ebre i la Garona. L'Agència Catalana de l'Aigua té plenes competències per establir i implantar un règim de cabals de manteniment a les conques internes.

En canvi, a les conques catalanes de l'Ebre i la Garona, l'ACA realitza els estudis necessaris, el càlcul i la validació de cabals de manteniment amb els mateixos criteris que es fa a les conques internes, per tal d'obtenir uns cabals de manteniment coherents per a tot Catalunya, que transmet a l'organisme de conca competent (Confederació Hidrogràfica de l'Ebre) per a la seva implantació.

Incorporació de propostes
Durant el procés de configuració de la planificació hidrològica, previ a la seva aprovació, es va dur a terme un procés de participació per àmbits amb l'objectiu de detectar possibles problemàtiques i plantejar l'adopció de solucions i mesures. Un primer esborrany del pla es va posar a informació pública, amb l'objectiu que totes les parts interessades poguessin consultar les mesures i fer noves propostes. A partir de les al·legacions rebudes, es van incorporar noves mesures respecte els cabals ambientals, com l'obligatorietat de fixar un cabal en els trams finals dels rius Llobregat i Muga.Article: MónSOStenible
Font: TES

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook