Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 25 de setembre del 2014

Catalunya disposarà d'un enllumenat exterior que disminuirà en un 40% el seu consum elèctric

El Projecte de Decret d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, que ja és a informació pública, estableix les bases legals perquè Catalunya augmenti l'eficiència de l?enllumenat exterior i disminueixi el consum elèctric, triplicant l'estalvi que s'aconsegueix amb el canvi horari d'estiu en avançar una hora el rellotge.
 A llarg termini, es produirà una reducció de la despesa energètica de més de 100 M€ anuals i una disminució de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH) superior a 150.000 t CO2eq, que equivalen a les emissions d'uns 110.000 vehicles amb recorreguts de 10.000 km a l'any

 Es prioritzarà la renovació, durant els propers 4 anys, d'aparells i d'instal•lacions obsoletes i ineficients, actuacions que comportaran una reducció addicional de la despesa energètica de més de 18 M€ anuals i d'un estalvi d'emissions de GEH de 31.000 t CO2eq / any

El Govern de la Generalitat de Catalunya sotmet a informació pública el Projecte de Decret de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. L'objectiu principal es centra en la reducció de la despesa energètica, instant a la implementació dels sistemes tecnològics i de gestió de l'enllumenat exterior de major eficiència energètica, alhora que persegueix la millora ambiental de l'espai nocturn i la reducció de les emissions contaminants associades a la generació elèctrica necessària per a l'enllumenat. La proposta normativa se centra en les característiques que han de complir les instal•lacions d'il•luminació exterior de nova implantació, promovent la utilització de les millors tecnologies d'il•luminació, eficients energèticament i respectuoses amb l'entorn, tot vetllant per una il•luminació de qualitat.

Amb l'aplicació de la norma, Catalunya disposarà d'un enllumenat exterior més eficient, amb una disminució final del 40% en el seu consum elèctric i del 34% en la potència elèctrica mitjana instal•lada. Aquesta reducció permetrà estalviar cada any més de 500 GWh d'energia elèctrica, o sigui, que triplicarà l'estalvi que aconsegueix el país amb el canvi horari d'estiu en avançar una hora el rellotge. La norma també contribuirà a la reducció de l'emissió d'altres gasos contaminants de l'atmosfera com són els òxids de nitrogen (NOx) i el monòxid de carboni (CO).

La proposta prioritza la renovació d'aparells i d'instal•lacions obsoletes i ineficients, com els fanals que emeten més de la meitat de la llum al cel, i que per tant utilitzen làmpades amb potències més elevades de les que serien necessàries, i les làmpades de vapor de mercuri, tecnologies que caldrà canviar per raons mediambientals i d'eficiència energètica. Això incentivarà que el sector de la il•luminació generi activitat econòmica per millorar els enllumenats exteriors existents, amb unes inversions estimades d'uns 110 milions d'euros els propers 4 anys, que comportaran una reducció del consum elèctric anual d'uns 100 GWh i un estalvi econòmic de 18 M€/any.

La reducció de la contaminació lumínica es basa en 4 principis bàsics:

• Utilitzar la quantitat de llum justa que sigui necessària per fer l'activitat que es vol desenvolupar.
• Utilitzar tecnologies d'il•luminació de qualitat, eficients i respectuoses amb el medi.
• Dirigir la llum només a l'àrea que es vol il•luminar.
• Mantenir la llum apagada quan no es desenvolupa cap activitat.

La documentació sobre el Projecte de Decret és a disposició del públic i es pot consultar a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat (http://www.gencat.cat/territori). El termini per presentar al•legacions és de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci al DOGC.  Article: MónSOStenible
Font: DTS

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook