Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 14 de juliol del 2020

Ajuts a propietaris i administracions per facilitar la retirada i recollida de l'amiant dels edificis afectats

Actualment l'ús d'amiant està prohibit a la majoria dels països industrialitzats, però encara s'utilitza en països en vies de desenvolupament. A casa nostra, on sí està prohibit, molts edificis i elements industrials construïts en dates anteriors a la seva prohibició encara contenen elements d?amiant. Ara, les administracions s'han unit per contribuir amb ajuts a la retirada de l'amiant dels edificis i per a facilitar la seva recollida a les deixalleries. Així, l'Agència de Residus ofereix ajuts a propietaris d'edificis que contenen amiant per a la retirada de l'aquest producte mineral tòxic, i la Diputació de Barcelona obre una línia d'ajuts adreçada a ajuntaments i consells comarcals per a la recollida de l'amiant a les deixalleries.
L'Agència de Residus de Catalunya convoca dos milions d'euros en ajuts per retirar amiant dels edificis

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha obert una nova convocatòria d’ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant perquè s'efectuï amb les òptimes condicions, millorar el medi ambient i minimitzar el risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Es podran beneficiar d’aquesta línia de subvencions, dotada amb dos milions d’euros, les persones propietàries de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció i que n’impulsin el desamiantat. Poden ser persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns. Enguany s’ha doblat l’ajut màxim respecte la convocatòria de l’any passat, arribant fins els 12.000€.  L'import de l'ajut inclou la manipulació i la retirada de l'amiant, i el seu transport, gestió i tractament mitjançant les empreses inscrites al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA).

Compromís per erradicar l’amiant

La gran majoria de residus d'amiant sorgeixen dels enderrocs, de les reparacions i de les operacions de retirada de materials amb amiant en edificis, instal·lacions i maquinària i s’han de recollir de forma separada de la resta de residus que es puguin generar. A finals de l’any passat, la Generalitat va constituir la Comissió interdepartamental per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya, constituïda per representants dels departaments de Presidència; Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; Treball, Afers Socials i Famílies; Salut; Territori i Sostenibilitat; Empresa i Coneixement; Educació; així com representats de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques; i de la Federació de Municipis de Catalunya.

Els ajuts que es publiquen ara van en la línia de les accions que promou la comissió, segons la normativa europea que persegueix l’eliminació segura de l’amiant. Aquest producte està prohibit a Catalunya des de 2001, tot i que es calcula que l’amiant instal·lat encara suposa més de quatre milions de tones de fibrociment, una gran part del qual ha arribat o està arribant al final de la seva vida útil.

La Diputació de Barcelona obre una línia d'ajuts per a la recollida de l'amiant a les deixalleries

La Diputació de Barcelona acaba d'aprovar una línia de subvencions destinada als consells comarcals, ajuntaments i consorcis i mancomunitats de gestió de residus per facilitar la implantació de mesures de prevenció dels riscos derivats de l'exposició a l'amiant a les deixalleries. D'acord amb les bases que publica el BOPB de 13 de juliol, l'objectiu de la convocatòria és dotar als ens locals de recursos per a l'adequació de les deixalleries a la recollida dels residus d'amiant i contribuir a reduir l'exposició a aquest contaminant en benefici tant de la població usuària com de les persones que hi treballen.

La línia de subvenció inclou mòduls de descontaminació del material recollit —amb dutxa i sistemes de filtració d'aigua i aire—i concedirà fins al 80% del cost de l'actuació, amb un màxim de 35.000 euros, amb l'objectiu de garantir les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.

L'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Gerència de Serveis de Medi Ambient ja gestiona enguany 16 estudis concedits com a suports tècnics en el marc del Catàleg de Serveis 2020. Es tracta de projectes d'adequació de deixalleries a la recollida, inventaris d'equipaments municipals amb risc d'amiant, anàlisi de costos i adaptació a la normativa vigent, entre d'altres.

La iniciativa s'emmarca en les polítiques de sostenibilitat de l'Àrea d'Acció Climàtica, que aposten per l'economia circular a través de la prevenció i la gestió sostenible dels residus, i s'alinea clarament amb alguns dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, com ara l'ODS 3 —Salut i benestar—, l'ODS 8 —Treball digne i creixement econòmic— i l'ODS 11 —Ciutats i comunitats sostenibles.

Es pot accedir a la Documentació sobre la convocatòria de les subvencions i a la Documentació per fer la sol·licitud aquí.
L’amiant a Catalunya

De cost reduït i bona durabilitat, l'amiant va ser a bastament utilitzat en el passat com a material d'aïllament en façanes, teulades i canonades. Actualment  està prohibit als països industrialitzats i a la Unió Europea a causa dels impactes que les microfibres que genera quan envelleix tenen sobre la salut de les persones.


Prohibida la utilització, la producció i la comercialització a Catalunya des de 2001, es calcula que a Catalunya hi ha encara quatre milions de tones de fibrociment, i entre unes sis i trenta mil tones de projectats i calorifugats, entre d’altres materials.

Una gran part es va instal·lar entre mitjans dels anys 60 i finals dels anys 80 i, per tant, ha arribat o està arribant al final de la seva vida útil.Article: MónSOStenible
Font: TES / Diputació de Barcelona

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

A Catalunya hi ha encara més de quatre milions de tones de fibrociment. Per anar-lo retirant, l'octubre del 2019 es va crear la Comissió per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya. En aquest sentit, el Consell Executiu va aprovar la creació de la Comissió per a l?erradicació de l?amiant de Catalunya, que te per objectiu elaborar un pla de priorització de les línies de treball per eliminar la presència d'amiant i els efectes sobre la salut de les persones.  La Comissió proposa al Govern per a la seva aprovació el Pla nacional per a l'erradicació de l'amiant de Catalunya i avaluarà la situació actual de l'amiant, identificarà els principals agents públics i privats i les seves competències envers l'amiant i establir els mecanismes de cooperació i coordinació entre aquests agents A Catalunya hi ha encara més de quatre milions de tones de fibrociment. Per anar-lo retirant, l'octubre del 2019 es va crear la Comissió per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya. En aquest sentit, el Consell Executiu va aprovar la creació de la Comissió per a l?erradicació de l?amiant de Catalunya, que te per objectiu elaborar un pla de priorització de les línies de treball per eliminar la presència d'amiant i els efectes sobre la salut de les persones. La Comissió proposa al Govern per a la seva aprovació el Pla nacional per a l'erradicació de l'amiant de Catalunya i avaluarà la situació actual de l'amiant, identificarà els principals agents públics i privats i les seves competències envers l'amiant i establir els mecanismes de cooperació i coordinació entre aquests agents De cost reduït i bona durabilitat, l'amiant va ser a bastament utilitzat en el passat com a material d'aïllament en façanes, teulades i canonades. Actualment  està prohibit als països industrialitzats i a la Unió Europea a causa dels impactes que les microfibres que genera quan envelleix tenen sobre la salut de les persones.  Prohibida la utilització, la producció i la comercialització a Catalunya des de 2001, es calcula que a Catalunya hi ha encara quatre milions de tones de fibrociment, i entre unes sis i trenta mil tones de projectats i calorifugats, entre d’altres materials.  Una gran part es va instal·lar entre mitjans dels anys 60 i finals dels anys 80 i, per tant, ha arribat o està arribant al final de la seva vida útil De cost reduït i bona durabilitat, l'amiant va ser a bastament utilitzat en el passat com a material d'aïllament en façanes, teulades i canonades. Actualment està prohibit als països industrialitzats i a la Unió Europea a causa dels impactes que les microfibres que genera quan envelleix tenen sobre la salut de les persones. Prohibida la utilització, la producció i la comercialització a Catalunya des de 2001, es calcula que a Catalunya hi ha encara quatre milions de tones de fibrociment, i entre unes sis i trenta mil tones de projectats i calorifugats, entre d’altres materials. Una gran part es va instal·lar entre mitjans dels anys 60 i finals dels anys 80 i, per tant, ha arribat o està arribant al final de la seva vida útil

Enllaços

Més informació

Informació relacionada

Divendres, 28 d'abril del 2023
Es reuneix la Comissió per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya
Diumenge, 19 de desembre del 2021
La Comissió per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya reprèn la seva activitat
Dilluns, 26 de setembre del 2011
Mor una afectada passiva de l'amiant a Cerdanyola
Dimarts, 4 de gener del 2011
Uralita haurà de pagar les indemnitzacions concedides a les víctimes de l'amiant