Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dissabte, 23 de desembre del 2023

Recta final per l'Agència de la Natura de Catalunya que podria estar enllestida a principis de 2025

L'Agència de la Natura de Catalunya aglutinarà la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com marí. El seu objectiu és la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, el millorament i l'estudi del medi natural de Catalunya amb la finalitat de conservar-ne el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, així com garantir els serveis ambientals i les externalitats positives dels ecosistemes, amb criteris d'integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència, i potenciar la natura com a solució per a l'adaptació al canvi climàtic i la mitigació dels seus efectes.
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha iniciat un procés de participació pública per donar a conèixer els Estatuts de creació de l'Agència de la Natura de Catalunya (ANACAT). Aquest procediment suposa la recta final de constitució de l'Agència, que es preveu que estigui plenament operativa a principis de 2025. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, ha explicat que "per arribar fins al text actual, prèviament hem realitzat un ampli procés participatiu amb els sectors més implicats a través d'una desena de sessions participatives on hem recollit unes 300 aportacions, el 75% de les quals s'han acceptat i incorporat als Estatuts". En aquestes sessions han participat ens locals, administracions públiques, entitats conservacionistes i ecologistes, organitzacions agràries, forestals, turístiques, pesqueres i d'altres sectors econòmics, entitats de custòdia del territori, món científic i propietaris i arrendataris de terrenys situats al medi natural.Volem que sigui un organisme que ens permeti no només ordenar i aglutinar les polítiques ambientals, sinó que també es tingui en compte el vector ambiental a la resta de polítiques sectorials”, ha dit Vilahur.

En aquest sentit, es prioritzen els instruments de coordinació i cogestió amb d’altres departaments de la Generalitat, administracions públiques i també amb la societat civil i les activitats sectorials, per assegurar la coherència amb les polítiques sectorials i les mesures de conservació establertes en els instruments de gestió dels espais naturals.

Es crearà una Comissió Social

El director també ha destacat que en la redacció dels estatuts s’ha tingut especialment en compte el món rural en tota la seva diversitat i, en aquest sentit, ha explicat que es preveu la creació d’una Comissió Social formada per una trentena de persones i presidida per una persona representativa de l’àmbit rural en espais naturals protegits.

En aquesta Comissió també hi haurà representants de la propietat rural, de les organitzacions agràries, del cooperativisme agrari, del sector forestal, del sector pesquer i d’activitats marítimes, del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i de la Comissió Científica de l’Agència de la Natura de Catalunya. Així mateix, hi haurà representació dels micropobles de Catalunya, de les diputacions provincials, associacions municipalistes, dels municipis amb boscos públics i del món local en l’àmbit dels espais naturals protegits, principal objecte de gestió de l’Agència. Finalment, hi haurà membres del sector naturalista i conservacionista, del sector ecologista, i també del de l’educació ambiental, del sector excursionista i turístic, dels sectors de la sanitat animal o vegetal, educatiu i de la salut.

Aquesta Comissió assessorarà i orientarà l’acció de l’Agència, i participarà activament en la formulació de directrius, en l’impuls de propostes normatives i de les estratègies més rellevants. D’altra banda, també tindrà una funció com a ens d’intermediació i consens.

El director de Polítiques Ambientals i Medi Natural ha explicat que aquest esperit participatiu és el que ha volgut regir en l’elaboració d’aquests Estatuts, on també hi haurà representació de les organitzacions municipals, de les administracions locals supramunicipals amb més competències en la gestió d’espais naturals protegits, el sector agrari, els propietaris de forest de titularitat privada, el sector pesquer, les entitats naturalistes i ecologistes i els centres de recerca en patrimoni natural i biodiversitat.

Finalment, l’ANACAT també comptarà amb una Comissió Científica per assessorar l’Agència de la Natura de Catalunya en les seves actuacions de gestió i conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural, i de manera especifica en la definició dels criteris i prioritats de conservació.

Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook