Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 24 de juny del 2010

Augmenta la recollida selectiva dels residus municipals a Catalunya i les Terres de l'Ebre es manté com la zona on es llencen més residus per separat

A Catalunya, l'any 2009 s'ha recollit selectivament el 37,6% dels residus municipals generats, un 7% més que l'any anterior. Per comarques, la recollida selectiva a la Catalunya central (Anoia, Bages, Berguedà, Cerdanya, Osona, Ripollès i Solsonès) ha augmentat. En aquestes comarques s'han recollit selectivament el 36,2% dels residus municipals generats, mentre que l'any anterior es van recollir el 35,5%. A la Regió Metropolitana (Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental i municipis integrats en l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus) la recollida selectiva ha augmentat notablement el 2009. Així, en aquest àmbit territorial s'ha recollit selectivament el 35,1% dels residus municipals generats, mentre que l'any anterior se'n va recollir el 31,9%. A les Terres de l'Ebre (Baix Ebre, Montsià, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta) la recollida selectiva també ha augmentat notablement al 2009 i s'han recollit selectivament el 45,6% dels residus municipals generats, mentre que l’any anterior se'n va recollir el 38,2%. Les Terres de l’Ebre es continuen situant molt per sobre de la mitjana de recollida selectiva de tot Catalunya, que és del 37,6% dels residus municipals generats.
Catalunya Central
En aquestes comarques s'han recollit selectivament un total de 104.560 tones de residus municipals. La comarca que separa més residus és Osona, amb un índex de recollida selectiva del 53,9%, seguida del Bages, que recull selectivament el 39,5%, i del Ripollès, que en recull el 37,2%. La resta de comarques recullen menys residus de forma selectiva, i es situen més lluny de la mitjana catalana. Així, el Berguedà, recull selectivament el 27,6%; el Solsonès, el 23,1%; l'Anoia el 19,9%; i la Cerdanya el 19,1%.

L'any 2009 les comarques de la Catalunya Central van generar 288.781 tones de residus municipals. Això suposa que, de mitjana, cada ciutadà d'aquestes comarques va generar 1,43 kg de residus al dia. Aquesta xifra se situa per sota de la mitjana de Catalunya, que és d'1,54 kg de residus per habitant i dia. També cal assenyalar que, tot i l'augment de població, la generació de residus per càpita ha minvat respecte de l'any anterior i ha caigut un 1,6%. La comarca que genera més residus per càpita és la Cerdanya (1,98 kg/hab/dia), i la que menys Osona (1,27 kg/hab/dia).

Per tipus de residu
La recollida selectiva de la fracció orgànica ha augmentat significativament a les comarques de la Catalunya central. En concret, s'han recollit 29.108 tones de fracció orgànica selectiva, dada que suposa un increment en les tones recollides del 9,0% respecte de l'any anterior. D'altra banda, al 2009 només el Bages, Osona i el Ripollès han superat el promig català de recollida per habitant a l'any d'aquesta fracció. També cal remarcar que durant aquest any vint-i-un municipis han iniciat el servei de recollida separada dels residus orgànics en aquestes comarques.

L'any 2009 es van recollir selectivament 12.235 tones de vidre, el que suposa un descens del 2,5% de les tones recollides respecte de l'any anterior. Totes les comarques, exceptuant l'Anoia i el Bages, es situen per sobre de la mitjana catalana de recollida per habitant a l'any de vidre.

Pel que fa al paper i al cartró, se n'han recollit selectivament 21.675 tones. Aquesta dada suposa un descens de la recollida selectiva d'aquesta fracció, que cau un 8,1% respecte de l'any anterior. La Cerdanya, Osona, el Ripollès i el Solsonès es situen per sobre de la mitjana catalana de recollida per habitant a l'any de paper i cartró.

En relació als residus d'envasos lleugers (plàstic, llaunes i brics), se n'han recollit selectivament 10.638 tones, fet que suposa un increment del 7,8% de les tones recollides respecte de l'any anterior. Totes les comarques, exceptuant l'Anoia i la Cerdanya, han superat la mitjana catalana de recollida per habitant a l'any d'envasos.

També s'han recollit selectivament 12.252 tones de residus voluminosos i de fusta, que suposen una caiguda del 20,3% de les tones recollides respecte de l'any anterior. Pel que fa als residus de poda i jardineria, se n'han recollit de forma selectiva 4.894 tones, el que suposa un increment del 135,3% de les tones recollides respecte 2008. D'altra banda, s'han recollit 50 tones de residus de piles, que suposen un descens de la recollida selectiva d'aquest residu del 3,3% respecte de 2008, i s'han recollit selectivament 64 tones de medicaments, un 7,1% més que l'any anterior. Pel que fa als residus tèxtils, s'han recollit 404 tones, un 56,5% més que al 2008, i s'han recollit 13.151 tones d'altres tipus de residus en les deixalleries, dada que suposa un descens del 2,4% de les tones recollides d'aquests residus. D'altra banda, cal destacar que durant 2009 s'han posat en servei tres noves deixalleries a les comarques de la Catalunya Central.

Per últim, la fracció resta, és a dir, aquells residus que no es recullen selectivament, ha minvat i s'ha situat en les 184.221 tones, el que suposa una caiguda del 2,8% respecte de les tones de fracció resta de l'any anterior.

Regio metropolitana
En aquest àmbit, s'han recollit selectivament un total de 897.873 tones de residus municipals. La comarca que separa més residus és el Maresme, amb un índex de recollida selectiva del 39,5%, seguida de l'Alt Penedès, amb un índex del 37,1%, i del Vallès Oriental, que recull selectivament el 37% dels residus municipals generats. Tot seguit, se situa el Garraf, que recull selectivament el 36,6%, i el Vallès Occidental, que en recull el 36,5%. Una mica per sota hi ha el Baix Llobregat, que recull selectivament el 35,6% dels residus, i els municipis que integren l'Entitat Metropolitana, que en recullen el 33,7%. Cal destacar, però, que pràcticament tots els índexs de recollida selectiva de la Regió Metropolitana se situen a l'entorn de la mitjana de Catalunya.

L'any 2009, la Regió Metropolitana va generar 2.557.828 tones de residus municipals. Això suposa que, de mitjana, cada ciutadà d'aquestes comarques va generar 1,40 kg de residus al dia. Aquesta xifra se situa per sota de la mitjana de Catalunya, que és d'1,54 kg de residus per habitant i dia. Cal assenyalar que, tot i l'augment de població, la generació de residus no ha crescut sinó que ha minvat, i en concret ha caigut un 1,9% respecte de les dades de l'any anterior. La comarca que genera més residus per càpita és el Garraf (1,75 kg/habitant/dia), i la que menys el Vallès Occidental (1,26 kg/habitant/dia).

Per tipus de residu
La recollida selectiva de la fracció orgànica ha augmentat a la Regió Metropolitana. En concret, s'han recollit 224.041 tones de fracció orgànica selectiva, dada que suposa un increment en les tones recollides del 3,2% respecte de l'any anterior. Només l'Alt Penedès, el Maresme i el Vallès Oriental han superat la mitjana catalana de recollida per habitant i any d'aquesta fracció. També cal assenyalar que durant l'any 2009 deu municipis han iniciat el servei de recollida separada dels residus orgànics en aquest àmbit territorial.

L'any 2009, es van recollir selectivament 90.771 tones de vidre, la qual cosa suposa un increment del 0,5% de les tones recollides respecte de l'any anterior. Les comarques que se situen per sobre de la mitjana catalana de recollida per habitant i any de vidre han estat l'Alt Penedès, el Garraf i el Maresme.

Pel que fa al paper i al cartró, se n'han recollit selectivament 185.689 tones. Aquesta dada suposa un descens de la recollida selectiva d'aquesta fracció, que cau un 7,5% respecte de l'any anterior. En aquest cas, són els municipis de l'Entitat Metropolitana i del Vallès Occidental els que se situen per sobre de la mitjana catalana de recollida per habitant i any de paper i cartró.

En relació amb els residus d'envasos lleugers (plàstic, llaunes i brics), se n'han recollit selectivament 65.957 tones, fet que suposa un increment del 6,9% de les tones recollides respecte de l'any anterior. L'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Maresme i el Vallès Occidental han superat la mitjana catalana de recollida per habitant i any d'envasos.

També s'han recollit selectivament 157.029 tones de residus voluminosos i de fusta, cosa que suposa un increment del 19% de les tones recollides respecte de l'any anterior. Pel que fa als residus de poda i jardineria, se n'han recollit selectivament 50.471 tones, cosa que suposa un increment del 14,1% de les tones recollides respecte de l'any 2008. D'altra banda, s'han recollit 410 tones de residus de piles, cosa que suposa un descens de la recollida selectiva d'aquest residu del 4,6% respecte de l'any 2008, i s'han recollit selectivament 468 tones de medicaments, un 9,7% més que l'any anterior. Pel que fa als residus tèxtils, s'han recollit 6.122 tones, fet que suposa una caiguda d'un 5,4% en la recollida d'aquests residus, i s'han recollit 116.914 tones d'altres tipus de residus en les deixalleries, dada que suposa un increment del 48,1% de les tones recollides d'aquests residus. D'altra banda, cal destacar que durant l'any 2009 s'han posat en servei dues noves deixalleries en l'àmbit metropolità.

Finalment, la fracció restant, és a dir, aquells residus que no es recullen selectivament, ha minvat i s'ha situat en les 1.659.955 tones, cosa que suposa una caiguda del 6,5% respecte de les tones de fracció restant de l'any anterior.

Les Terres de l'Ebre: al 2009 s’han recollit selectivament el 45,6% dels residus municipals generats, mentre que l’any anterior se’n va recollir el 38,2%
En aquestes comarques s'han recollit selectivament un total de 48.720 tones de residus municipals. La comarca que separa més residus és la Ribera d'Ebre, amb un índex de recollida selectiva del 56,9%, seguida del Priorat, amb el 51,5% i de la Terra Alta, amb un 51,5%. El Montsià també té un índex de recollida selectiva molt alt, el 50,7% i la comarca que separa menys residus és el Baix Ebre, amb un 35,9%, tot i que és una dada que se situa molt propera a la mitjana de Catalunya.

L'any 2009 les comarques de les Terres de l'Ebre van generar 106.798 tones de residus municipals. Això suposa que, de mitjana, cada ciutadà d'aquestes comarques va generar 1,46 kg de residus al dia. Aquesta xifra se situa per sota de la mitjana de Catalunya, que és d'1,54 kg de residus per habitant i dia. D'altra banda, la generació de residus per capita ha augmentat lleugerament respecte de l'any anterior, en concret s'ha incrementat un 1,3%. La comarca que genera més residus per capita és la Ribera d'Ebre (1,66 kg/habitant/dia), i la que menys la Terra Alta (1,02 kg/habitant/dia).

Per tipus de residu
La recollida selectiva de la fracció orgànica ha augmentat significativament a les Terres de l'Ebre. En concret, s'han recollit 13.725 tones de fracció orgànica selectiva, dada que suposa un increment en les tones recollides del 36,6% respecte de l'any anterior. D'altra banda, cal assenyalar que totes les comarques han superat la mitjana catalana de recollida per habitant a l'any d'aquesta fracció. També cal remarcar que durant l'any 2009 onze municipis han iniciat el servei de recollida separada dels residus orgànics en aquestes comarques.

L'any 2009 es van recollir selectivament 5.658 tones de vidre, la qual cosa suposa un increment del 17,1% de les tones recollides respecte de l'any anterior. Totes les comarques, exceptuant el Baix Ebre, se situen per sobre de la mitjana catalana de recollida per habitant a l'any de vidre.

Pel que fa al paper i al cartró, se n'han recollit selectivament 8.539 tones. Aquesta dada suposa un descens de la recollida selectiva d'aquesta fracció, que cau un 1,9% respecte de l'any anterior. En aquest cas, també és el Baix Ebre l'única comarca que se situa per sota de la mitjana catalana de recollida per habitant a l'any de paper i cartró.

En relació amb els residus d'envasos lleugers (plàstic, llaunes i brics), se n'han recollit selectivament 4.290 tones, fet que suposa un increment del 16,1% de les tones recollides respecte de l'any anterior. Totes les comarques, exceptuant el Baix Ebre, han superat la mitjana catalana de recollida per habitant a l'any d'envasos.

També s'han recollit selectivament 5.418 tones de residus voluminosos i de fusta, que suposen una caiguda del 18,1% de les tones recollides respecte de l'any anterior. Pel que fa als residus de poda i jardineria, se n'han recollit de forma selectiva 4.761 tones, cosa que suposa un increment del 265,9% de les tones recollides respecte del 2008. D'altra banda, s'han recollit 13 tones de residus de piles, que suposen un descens de la recollida selectiva d'aquest residu del 12,0% respecte de 2008, i s'han recollit selectivament 19 tones de medicaments, un 4,5% més que l'any anterior. Per últim, s'han recollit 6.298 tones d'altres tipus de residus en les deixalleries, dada que suposa un increment del 25,5% de les tones recollides d'aquests residus.

Per últim, la fracció resta, és a dir, aquells residus que no es recullen selectivament, ha minvat i s'ha situat en les 58.078 tones, la qual cosa suposa una caiguda del 10,8% respecte de les tones de fracció resta de l'any anterior.
 

Article: MónSOStenible
Font: Departament de Medi Ambient

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook