Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Un dels objectius pel Port de Tarragona és vetllar per l'entorn natural en tots els seus àmbits d'actuació, especialment en el que es refereix a les obres. Per aquest motiu, a més de complir amb les mesures ambientals requerides per norma, fa un pas més enllà i aplica uns controls propis i específics en aquesta obra. El dragatge s'efectua en una zona propera a la "ZEPA marina Illes Columbretes - Delta de l'Ebre", que forma part de Xarxa Natura, i es prendran totes les mesures per evitar l'afectació de les actuacions sobre els enclavaments de flora marina i sobre les aus, principalment.
Un dels objectius pel Port de Tarragona és vetllar per l'entorn natural en tots els seus àmbits d'actuació, especialment en el que es refereix a les obres. Per aquest motiu, a més de complir amb les mesures ambientals requerides per norma, fa un pas més enllà i aplica uns controls propis i específics en aquesta obra. El dragatge s'efectua en una zona propera a la