Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Superfície registrada i nombre d'episodis totals per comarques durant la campanya 2021 del DeBosCat. Es mostren només les comarques que han registrat una afectació total igual o major a les 50 hectàrees ordenades de major a menor superfície total afectada
Superfície registrada i nombre d'episodis totals per comarques durant la campanya 2021 del DeBosCat. Es mostren només les comarques que han registrat una afectació total igual o major a les 50 hectàrees ordenades de major a menor superfície total afectada   -  -  -