Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

COAMB

El Col.legi Oficial d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) agrupa persones que exerceixen la professió dins el territori de Catalunya.

El Col.legi Oficial d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) es creà mitjançant la Llei 12/2003 i és d'afiliació obligatòria. Disposa de personalitat jurídica, regulada per estatuts propis, que agrupa persones que exerceixen la professió dins el territori de Catalunya.

Els òrgans de govern del COAMB són l'Assemblea General i la Junta de Govern. Existeix també la Comissió Econòmica, òrgan de caràcter informatiu i consultiu.

Són funcions pròpies del Col·legi per assolir els seus objectius, les següents:


a) Facilitar als seus col·legiats l'exercici de la professió.

b) Vetllar per l'ètica professional i pel respecte als drets de les persones i el medi ambient, exigint, dels col·legiats, el compliment de les obligacions legals i estatutàries.

c) Exercir la jurisdicció disciplinària en matèries professionals i col·legials.

d) Ordenar l'exercici de la professió, determinant les condicions mínimes que garanteixen la llibertat d'actuació en el camp dels seus coneixements i de la independència de criteri en la seva actuació.

e) Establir les condicions mínimes de contractació dels serveis i treballs professionals i els requisits formals a què aquests s'han de subjectar en la seva actuació, en l'exercici de les atribucions i competències reconegudes.

f) Participar en els òrgans consultius de l'Administració quan aquesta ho requereixi i col·laborar-hi en els diferents nivells.

g) Assessorar l'Administració, els Tribunals de justícia, les corporacions oficials, els col·lectius i les persones individuals en les maneres establertes per la llei mitjançant la realització d'estudis, l'emissió d'informes, l'elaboració d'estadístiques i altres activitats relacionades amb els seus fins que li siguin sol·licitades o acordi formular per pròpia iniciativa.

h) Organitzar activitats i serveis comuns, de caràcter voluntari, de tipus professional, cultural, assistencial, de previsió i anàlegs, que siguin d'interès per als col·legiats.

i) Evitar, i si s'escau, perseguir l'intrusisme a la professió i establir normes que impedeixin la competència deslleial entre els col·legiats.

j) Intervenir, en via de conciliació o arbitratge, en les qüestions que, per motius professionals, se suscitin entre els col·legiats i entre col·legiats i tercers quan s'escaigui.

k) Tenir i exercir la representació i defensa de la professió en el seu àmbit territorial davant l'Administració, els Jutjats i Tribunals, les entitats públiques, privades, i particulars, amb legitimació per ser part en els litigis que afectin interessos professionals, generals o col·legiats, i poder actuar per substitució processal en lloc d'aquests.

l) Nomenar representants de la professió en entitats, comissions i jurats públics o privats que ho sol·licitin, i informar les bases dels concursos que afectin la professió, designant, si s'escau, representants en els jurats.

m) Establir els honoraris professionals amb caràcter orientatiu.

n) Aprovar els pressupostos del COAMB i regular i fixar les aportacions dels seus col·legiats.

o) Realitzar els reconeixements de signatura o el visat de projectes, informes, dictàmens, valoracions, peritatges i demés treballs realitzats pels ambientòlegs en l'exercici de la seva professió, així com editar i distribuir impresos dels certificats oficials que per aquesta funció aprovin els òrgans de govern.

p) Organitzar cursos i activitats formatives en l'àmbit del medi ambient.

q) D'acord amb la legalitat vigent, el COAMB pot adquirir, vendre, alienar, posseir, reivindicar, permutar, gravar tota classe de béns i drets, celebrar contractes, obligar-se i exercitar accions i interposar recursos en totes les vies i jurisdiccions pel compliment dels seus fins.

r) Participar en l'elaboració i execució dels plans d'estudi i informar de les normes d'organització dels centres docents corresponents a la professió, en la mesura que ho permetin les lleis.

s) Garantir el compliment per part dels col·legiats de les lleis generals i especials i els estatuts professionals i reglaments de règim interior, així com les normes i acords adoptats pels òrgans de govern en matèries de la seva competència.

t) En relació a la finalitat de promoció científica, cultural, social i laboral dels col·legiats, realitzar els plans de caràcter científic, cultural i d'assistència social que es considerin convenients.

u) Organitzar tots aquells departaments, serveis o comissions que cregui convenients per al millor compliment de les seves funcions.

v) Qualsevol altra funció relacionada amb els seus fins directament o indirectament, o que li sigui atribuïda per llei o per delegació de l'Administració.

w) Totes les altres funcions que siguin beneficioses per als interessos professionals i que s'encaminin al compliment dels objectius col·legials.

Dades de contacte

Av. Portal de l'Àngel 7, 4t Despatx
Barcelona • 08002
Email: [email protected]
Telèfon: 93 304 21 09
Fax: 93 304 21 11
Lloc web: http://www.coamb.cat/