Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Centre de la Propietat Forestal

El Centre de la Propietat Forestal (CPF) és una entitat de dret públic amb competències en l'ordenació, el foment i la gestió dels terrenys forestals de titularitat privada.

El Centre de la Propietat Forestal (CPF) és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) de la Generalitat de Catalunya, amb competències en l'ordenació, el foment i la gestió dels terrenys forestals de titularitat privada, que representen aproximadament el 80% de la superfície forestal de Catalunya.

El CPF està estructurat pels òrgans següents:


-Consell Rector: òrgan de govern del CPF, amb representació de la propietat forestal i l’Administració.
-Comissió Tècnica Delegada: proposa al Consell Rector l’aprovació dels instruments d’ordenació forestal (IOF) i les seves modificacions.
-Director gerent: coordina les tasques tècniques, jurídiques, administratives i econòmiques. Així mateix, actua com a secretari del Consell Rector.
-Equip Tècnic, administratiu, jurídic i econòmic: vetlla pel correcte desenvolupament dels IOF.

Entre les funcions del CPF destaquen:

-Foment de la gestió forestal sostenible mitjançant els IOF i l’assessorament en l’aplicació pràctica dels coneixements tècnics forestals.
-Donar suport tècnic i econòmic a la redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) i dels plans simples de gestió forestal (PSGF).
-Convocar, tramitar i resoldre subvencions per a la gestió forestal sostenible, dissenyar plans i projectes de treballs silvícoles, recuperar el potencial afectat per catàstrofes i contractar pòlisses d’assegurances d’incendis forestals i responsabilitat civil.
-Promoure la constitució d’associacions forestals
-Fomentar la silvicultura i la transferència de tecnologia dins el sector

Dades de contacte

Carretera de Sabadell a Santa Perpètua, Km 4,5
Santa Perpètua de Mogoda • 08130
Email: [email protected]
Telèfon: 93 574 70 39
Fax: 93 574 38 53
Lloc web: http://mediambient.gencat.cat/cpf