Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Article d'Opinió

Dimarts, 9 de novembre del 2010

Una nova (i verda) revolució industrial

La riquesa i la qualitat de vida de la nostra societat es fonamenta en el consum de productes, un consum que origina, de forma directa o indirecta, una bona part de la contaminació i l'esgotament dels recursos que consumim. La Política de Productes Integrada (PPI) té per objectiu reduir els efectes ambientals dels productes durant el seu cicle de vida, és a dir, des que s'extreuen les matèries primeres fins que es gestionen els residus, tot passant per la producció, distribució i utilització. Dues eines bàsiques per reduir els impactes ambientals dels productes durant tot el cicle de vida són la producció més neta i l'ecodisseny.
La producció més neta és una estratègia integrada de prevenció ambiental en els processos, els productes i els serveis, amb l'objectiu de reduir els riscos per a les persones i el medi ambient i incrementar la competitivitat de l'empresa i garantir la viabilitat econòmica . Inclou, per tant, la prevenció de la contaminació en origen i la minimització dels corrents residuals, dues opcions que pretenen evitar la generació de contaminació com a estratègia preferible al tractament finalista . Els beneficis ambientals són l'estalvi de matèries primeres, aigua i energia; l'eliminació, reducció i/o substitució de matèries perilloses, i la reducció de la quantitat i la perillositat dels residus i les emissions contaminants. En tractar-se d'un procés més eficient, s'estalvien recursos i es redueixen els costos de la gestió dels residus, el que es tradueix en un important estalvi econòmic per a l'empresa. L'ecodisseny, també conegut com a disseny per al medi ambient o disseny ecològic, consisteix a incloure el medi ambient com un criteri més a tenir en compte en el disseny del producte, juntament amb altres criteris relatius a la qualitat, legislació, costos, funcionalitat, durabilitat, ergonomia, estètica, salut i seguretat. És precisament en la fase de disseny d'un producte quan es fixen les característiques que determinaran el seu impacte ambiental al llarg del seu cicle de vida. Cada cop són més les empreses que apliquen l'ecodisseny en els seus processos productius: a Espanya, un miler d'empreses ja ho havien fet l'any 2005 . El ventall de productes ecodissenyats que trobem al mercat és molt ampli: components per a l'automòbil, material de construcció, envasos i embalatges, mobiliari urbà i calçat, entre altres. Les ecoetiquetes i la comunicació que una empresa ha aplicat un sistema de gestió ambiental, com pot ser EMAS o la norma ISO 14001, són els instruments que acostumen a utilitzar per informar que un producte ha estat ecodissenyat.


Comparteix aquest article

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Un article de...

 -  -  -
CADS
Consell Assesor per el Desenvolupament Sostenible