Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 23 de novembre del 2017

Restriccions de circulació a les Rondes de Barcelona en cas de contaminació a partir del desembre

A partir d'aquest desembre, i en situació d'episodi de contaminació, només podran circular per les Rondes de Barcelona els turismes que disposin d'etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco, C i B). Pel que fa a les furgonetes, es fa una exemció temporal fins la primavera del 2018 a les que tenen menys de 10 anys i pel que fa a les motocicletes, aquestes podran continuar circulant de moment malgrat els episodis de contaminació. Els vehicles d'emergències, vehicles de persones amb mobilitat reduïda i serveis essencials podran circular independentment de la seva etiqueta de la DGT.
A partir de l'1 de desembre del 2017, i en situació d'episodi de contaminació ambiental, els turismes que no disposin d'etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco, C i B), no podran circular en aquesta Zona de Baixes Emissions. Concretament, ls vehicles afectats per aquesta restricció, corresponen conretament als turismes de benzina anteriors al 2000 (anteriors Euro 3) i als dièsel anteriors al 2006 (anteriors Euro 4). Pel que fa a furgonetes, des d'aquest hivern i fins la primavera del 2018 només es restringeix el trànsit a les anteriors al 1997 (anteriors a Euro 1 i es fa una exempció temporal a les furgonetes (de l'EURO 1 a l'EURO 4).

Pel que fa a les motocicletes, en aquest període d'hivern 2017 i primavera 2018, en cas d'episodi de contaminació, encara podran circular les motos, mentre no s'hagin lliurat les etiquetes de la DGT per a aquests vehicles.

La restricció s'estableix entre les 7h i les 20h de dilluns a dijous, amb els divendres pendents d'ajustar.

Els vehicles d'emergències, vehicles de persones amb mobilitat reduïda i serveis essencials podran circular independentment de la seva etiqueta de la DGT.

Diferència entre avís preventiu i episodi de contaminació
Per no crear confusió a la ciutadania, és molt important diferenciar entre avís preventiu de contaminació, que segons les estadístiques pot donar-se fins a 20 dies l'any i no implica restriccions, i l'episodi de contaminació. Aquest darrer pot donar-se, segons les estadístiques, un màxim de 3 cops l'any amb durades entre 1 i 3 dies i, a diferencia de l'anterior, SÍ que va lligat a les restriccions de la zona d'interior de rondes per als turismes que no disposin d'etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco, C i B).

Horaris, dies i excepcions
A partir de l'1 de desembre de 2017, un cop declarat l'episodi de contaminació per part de la Generalitat, les restriccions de trànsit s'estableix entre les 7.00 i les 20.00h de dilluns a dijous, amb els divendres pendents d'ajustar, de l'endemà de la declaració fins el dia de declaració de final d'episodi. Per tant, els vehicles esmentats podran circular, mentre duri l'episodi només en la franja horària de les 20.00h a les 06.59h de dilluns a dijous, i tots els caps de setmana i festius. Encara està pendent d'ajustar-se l'horari de la restricció dels divendres.

L'acord definitiu entre els consistoris i l'AMB determina que les excepcions permanents per a les restriccions a partir d'1 de desembre de 2017, en cas d'episodi de contaminació en la zona de l'àmbit de Rondes de Barcelona, seran: Vehicles d'emergència (policia, bombers, ambulàncies); Vehicles de Persones amb Mobilitat Reduïda (VPMR) i Serveis bàsics (mèdics i funeraris).

Igualment, hi ha excepcions transitòries durant l'hivern-primavera 2017- 2018 (que es reevaluaran per al següent protocol 2018-2019), en casos d'episodi per als següents vehicles: Motos (pendent etiquetatge ambiental oficial per part de la DGT), Camions, Autocars i Autobusos, Furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3.

Senyalització viària per restringir la circulació
La senyalització viària, presentada al III Consell de Mobilitat de l'AMB, s'ha instal·lat aquests dies a les sortides de les Rondes i els àmbits urbans inclosos a la Zona de Baixes Emissions per indicar-ne la seva delimitació i quins vehicles queden autoritzats en situacions de restricció de circulació dels vehicles més contaminants. Per completar l'efectivitat d'aquesta zona de baixes emissions, l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona demanen a la Generalitat i al Servei Català de Trànsit (SCT) la senyalització corresponent en les vies de la seva competència, com és el cas de la B-23, C-31, C-32, C-33 I C-58, d'acord amb els compromisos de limitacions de vehicles adoptats per la Generalitat de Catalunya. Això facilitarà que no es generi un tap d'ampolla en les sortides de les rondes i les zones d'inici de les restriccions.

Comissió Permanent i Protocol d'Activació de les Restriccions
S'ha creat una Comissió Permanent formada per l' AMB i pels cinc ajuntaments metropolitans implicats (Barcelona, Sant Adrià de Besòs, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat) i que controlarà el desplegament operatiu de la Zona de Baixes Emissions: determinació dels punts i operativa de control, coordinació entre les Guàrdies urbanes, operativa de senyalització i comitè de crisi.

També es formalitzarà un Protocol d'Activació de les Restriccions que permetrà en el moment en què la Generalitat activi l'episodi de Contaminació, posar en marxa totes les actuacions previstes per l'AMB i cada municipi, inclosa l'operativa de restriccions, tant a nivell tècnic com de comunicació a premsa i ciutadania.

Objectiu 2020 a la Zona de Baixes Emisions de l'Àmbit de les Rondes de Barcelona
Amb aquesta aprovació, del 26 de juliol, es defineixen les condicions i característiques de la Zona de Baixes Emissions de l'àmbit de les Rondes de Barcelona i les restriccions d'aquesta àrea en casos d'episodi de contaminació. Tal i com estableix el programa de mesures de l'Ajuntament de Barcelona i l'acord assolit pels 36 municipis metropolitans en el plenari de l'AMB, aquestes restriccions que s'apliquen ara només en cas d'episodi ambiental de contaminació esdevindran progressivament permanents, començant pels turismes EURO 1 i les furgonetes pre EURO1 al gener de 2019 i fent-se extensives a tots els vehicles sense etiqueta de la DGT el gener de 2020, on estaran desplegades totes les mesures d'impuls de transport públic, aparcament, i altres mesures alternatives i compensatòries previstes.

Acord i condicions de les zones de baixes emissions de l'àmbit de les Rondes de Barcelona
El juliol del 2017, L'Àrea Metropolitana de Barcelona i els municipis de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat van definir i acordar les condicions i característiques de la zona de baixes emissions de l'àmbit de les Rondes de Barcelona i les condicions de les restriccions d'aquesta àrea en casos d'episodi de contaminació a l'hivern i primavera 2017-2018.

L'acord delimita definitivament la Zona de Baixes Emissions on seran d'aplicació les restriccions.i fixa els vehicles afectats, àmbit territorial, horaris i senyalització. La restricció s'estableix entre les 7h i les 20h de dilluns a dijous, amb els divendres pendents d'ajustar, per als vehicles que no disposin d'etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit i determina les excepcions. L'acord contempla que la senyalització viària s'instal·lari entre els mesos d'octubre i novembre a les sortides de les rondes i els àmbits urbans inclosos a la ZBE.

Amb aquest acord s'avança en el compromís adquirit per lluitar contra la contaminació i millorar de la qualitat de l'aire pres pel plenari de l'AMB i per cadascun dels municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i les ciutats de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat, i i es dóna resposta als compromisos adquirits a la Cimera de la Qualitat de l'Aire, definint, i atenent les característiques la Zona de Baixes Emissions de l'Àmbit de la Ronda de la metròpolis, en sintonia al que ja han fet més de 220 ciutats d'Europa.
Article: MónSOStenible/M.V.
Font: AMB

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook