Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 9 de maig del 2017

Protocol d'actuació en situacions de contaminació atmosfèrica

En base el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire i a través de l'acord formalitzat avui s'estableix i s'intensifica la coordinació i comunicació entre la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i el Servei Català de Trànsit per reduir la concentració de contaminats i assolir una mobilitat més sostenible i saludable a la zona de protecció especial de 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona, on el trànsit és un factor determinant que influeix en els nivells de qualitat de l'aire.
La directora del Servei Català de Trànsit, Eugenia Doménech, i la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, han signat aquest migdia un conveni de col·laboració per agilitzar el protocol d'actuació en els casos d'avís preventiu o d'episodis ambientals de contaminació, en els quals es fa necessària la reducció de les emissions de diòxid de nitrogen o de partícules en suspensió PM10.

El conveni estableix que quan la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic informi de l'activació d'un avís preventiu de contaminació, el Servei Català de Trànsit, a través del Centre d'informació Viària de Catalunya (CIVICAT), activarà en els panells informatius de la xarxa viària els missatges: PER RAONS AMBIENTALS REDUÏU VELOCITAT i PER RAONS AMBIENTALS CONDUCCIÓ EFICIENT.

En cas de declarar-se un episodi ambiental de contaminació, el Servei Català de Trànsit establirà els 90 km/h com a límit de velocitat permès a les vies amb sistema de velocitat variable amb el missatge LA VELOCITAT DE 120 KM/H I 100 KM/H ES REDUEIX A 90 KM/H. A les carreteres que no disposen d'aquest equipament es recomanaran els 90 km/h a través dels panells.

Activació dels avisos

L'avís preventiu per contaminació per diòxid de nitrogen (NO2) s'activa quan en més d'una estació de mesurament integrada a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya els nivells de NO2 superen el valor de 160 μg/m³ de mitjana en una hora; o quan la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells. S'activa un avís preventiu per contaminació per PM10 quan la mitjana diària dels nivells d'aquest contaminant del dia anterior és superior al valor de 50μg/m3 en més d'una estació de mesurament. També es pot activar quan la previsió a 24 hores indiqui que els nivells es mantindran elevats i es continuï superant el valor diari de 50 μg/m³.

Es declara un episodi ambiental de contaminació per NO2 quan en més d'una estació els nivells d'aquest contaminant són superiors al valor límit horari de 200 μg/m³ i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells; o, excepcionalment, quan una altra situació justificada ho requereix. Un episodi ambiental de contaminació per PM10 es declara quan la mitjana diària del dia anterior sigui superior al valor de 80μg/m³ en més d'una estació; quan la previsió a 24 hores indiqui que els nivells es mantindran elevats i se superi elvalor diari de 50 μg/m³; o bé, en el cas d'episodis persistents, nivells diaris superiors a 50μg/m³ durant més de 3 dies en més d'una estació, i la previsió a 24 hores indiqui que els nivells es mantindran elevats i se superi el valor diari de 50 μg/m³.
Compromís per la millora de la qualitat de l'aire

La signatura s'emmarca en les actuacions previstes en l'Acord polític per a la millora de la qualitat de l'aire a la conurbació de Barcelona, a través del qual diverses administracions van assumir el passat 6 de març un compromís comú per garantir la qualitat de l'aire i protegir la salut i el medi ambient.

Convé destacar que la signatura d'aquest acord, en el qual es destaca l'efectivitat de la reducció de la velocitat dels vehicles per a la disminució de les emissions contaminants de la mobilitat, coincideix amb la celebració de la IV Setmana Mundial de les Nacions Unides de Seguretat Viària, que en aquesta edició se centra en la velocitat com factor de risc i en la necessitat de minorar-la amb l'eslògan #Slowdown Save lives.
Article: MónSOStenible
Font: TES

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook