Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 18 de novembre del 2011

Nou impuls per a la custòdia i la protecció del territori

La custòdia del territori comporta compromisos els propietaris i/o usuaris de terrenys i les entitats de custòdia, que es materialitzen en els anomenats acords de custòdia del territori. Des de fa anys, la Xarxa de Custòdia del Territori, amb la col·laboració de diferents organitzacions, treballa per millorar la seguretat jurídica d'aquests acords i de la custòdia del territori en general, amb l'objectiu de fer avançar aquest conjunt d'instruments per conservar la natura, el paisatge i el patrimoni cultural. Un nou impuls en aquest sentit és el document "Aspectes clau per a la millora de la seguretat jurídica en la custòdia del territori a Catalunya", que s'ha presentat aquesta setmana en el marc d'un seminari on la Xarxa de Custòdia del Territori, i que exposa els resultats d'un projecte pilot per fomentar que els acords de custòdia s'escripturin i s'inscriguin al Registre de la Propietat.
Aquest document té una gran rellevància ja que ha estat elaborat conjuntament entre la xct, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Deganat de Catalunya del Col•legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns mobles, i el Col•legi de Notaris de Catalunya. De fet, del document se'n deriva el compromís de totes les parts de treballar conjuntament en els diferents aspectes que es proposen. L'objectiu d'aquesta declaració conjunta és millorar el marc normatiu actual per fer més atractiva la custòdia del territori per als propietaris privats des del punt de vista de la seguretat jurídica i dels incentius fiscals. Entre d'altres coses, proposa revisar les formes jurídiques que actualment s'utilitzen per a la custòdia del territori i valorar-ne la funcionalitat. Fruit d'això, es proposa, si escau, la possibilitat de crear figures específiques com ara un dret real de custòdia del territori. També s'aposta per treballar un sistema d'incentius fiscals per a la custòdia del territori que es basi en l'existència de valors naturals i paisatgístics a les finques objectes d'acord i en el seguiment de l'evolució d'aquests valors.

Un projecte pilot per inscriure acords de custòdia al Registre de la Propietat
Aquest document s'ha presentat en el marc del "Seminari de seguretat jurídica i fiscalitat de la custòdia del territori" que s'ha celebrat aquest dimarts i que ha comptat amb una setantena de participants. Aquest acte ha servit per reflexionar sobre els reptes jurídics i fiscals que ha d'afrontar la custòdia del territori els pròxims anys.

Durant el seminari s'han presentat els resultats d'un projecte pilot que ha desenvolupat la xct sobre models innovadors d'acords de custòdia del territori d'elevada seguretat jurídica, i que ha finançat la Fundación Biodiversidad. El principal objectiu del projecte és aconseguir formalitzar en escriptura pública i, si escau, inscriure al Registre de la Propietat els acords de custòdia que han participat en aquest projecte. En aquest sentit, cal destacar l'interès que han mostrat els Registradors de la Propietat en cercar l'encaix entre la custòdia del territori i el funcionament de la publicitat registral. L'acte ha comptat també amb la participació del Departament de Justícia de la Generalitat, responsable del Codi Civil de Catalunya, que en el futur podrà emmarcar aquests nous models d'acords de custòdia.

La custòdia del territori, la xct i els Registradors i el Notariat
La custòdia del territori s'entén com una filosofia per facilitar les iniciatives voluntàries de conservació de la natura, el paisatge i el patrimoni cultural en finques privades i municipals. Són iniciatives en què una entitat de custòdia assessora el propietari per fer una gestió de la seva finca orientada a la conservació dels seus valors i recursos.

A la pràctica, la custòdia del territori es concreta en pactes voluntaris que acorden les entitats de custòdia del territori i els propietaris dels terrenys que es volen conservar. Aquests pactes, que es plasmen en els documents anomenats acords de custòdia del territori, estableixen compromisos per a les dues parts dirigits a mantenir o recuperar el medi natural i el paisatge de les finques.

La Xarxa de Custòdia del Territori és una organització sense ànim de lucre constituïda per entitats, institucions i persones que impulsen la custòdia del territori al nostre país. La xct creu en la necessitat i en l'oportunitat de capacitar la societat civil perquè pugui tenir un paper actiu i directe en la conservació del territori. La xct està registrada a Catalunya i es va constituir el març de 2003 a Vic, on té la seu. A més, la xct és una entitat declarada d'utilitat pública (ordre INT/3558/2006 del 26 d'octubre).

El Deganat de Registradors i el Col•legi de Notaris de Catalunya, conscients del seu rol en la documentació i fe pública dels acords de custòdia del territori, treballen al costat de la xct en diferents accions, emmarcades en sengles convenis de col•laboració amb la xct.Article: MónSOStenible
Font: Xct

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook