Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 18 d'agost del 2021

La temperatura mitjana anual ha augmentat a Catalunya 1,8 ºC des de mitjans de segle XX

Un cop finalitzada la intensa i llarga onada de calor que ha patit Catalunya en els darrers dies, recordem que l'any 2020 va ser l'any més càlid a casa nostra des de 1950, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya recollides en el seu Butlletí Anual d'Indicadors Climàtics (BAIC 2020) que indica també que es manté el clar predomini d'anys càlids durant els darrers 25 anys, i 8 dels 10 anys més càlids des de 1950 estan concentrats dins del darrer decenni 2011-2020. Per al conjunt de Catalunya, i per al període estudiat (1950-2020), es pot afirmar amb tota seguretat que la temperatura mitjana anual ha augmentat clarament, i ho ha fet a un ritme de +0,26 °C/decenni, valor que significa un augment d'1,8 °C en els darrers 71 anys.
Es manté la diferència en el ritme d’increment de la temperatura màxima (+0,32 °C/decenni) respecte del de la temperatura mínima (+0,19 °C/decenni), i tots aquests valors son estadísticament significatius, de manera que son resultats força robustos i fiables des del punt de vista estadístic. A més, totes les estacions de l’any presenten també una tendència estadísticament significativa envers l’augment de la temperatura, essent més elevada a l’estiu (+0,37 °C/decenni) i menor a la tardor (+0,21 °C/decenni). Així, l’augment de la temperatura a Catalunya no només es consolida, sinó que tendeix a presentar un ritme cada cop més accelerat.

L’anàlisi de dues sèries centenàries a Catalunya, com son les de l’Observatori de l’Ebre (Roquetes, el Baix Ebre) i de l’Observatori Fabra (Barcelona, el Barcelonès), mostra resultats força similars. Així, als dos observatoris la temperatura mitjana anual ha augmentat a un ritme de 0,15 ºC/decenni des de l’inici de les observacions (1905 a l’Obs. de l’Ebre i 1914 a l’Obs. Fabra), la temperatura màxima continua presentant un augment superior al de la mínima (valors gairebé idèntics també als dos observatoris: +0,18 °C/dec per a la màxima i +0,12 °C/dec per a la mínima) i l’estiu és l’estació de l’any amb un augment més marcat (la temperatura mitjana d’aquesta estació de l’any augmenta 0,20 °C per decenni als dos punts). Cal esmentar que l’any 2020 ha estat el més càlid des de 1914 a l’Observatori Fabra i el quart més càlid a l’Observatori de l’Ebre des de 1905. La precipitació presenta a ambdós observatoris una tendència gairebé neutra (+0,26 %/decenni) i sense ser  estadísticament significatiu.

El comportament de la precipitació no és tan evident, i el seu valor mitjà anual mostra una tendència a la disminució (-1,2 %/decenni), però és un valor sense significació estadística (per a un nivell de confiança del 95%, que és el criteri considerat a tot el BAIC). L’única estació de l’any amb una tendència estadísticament significativa és l’estiu, amb una clara disminució de 5,3 % per decenni

El 2020 es pot qualificar, en general, d’any plujós, amb una anomalia de +29,1 % respecte de la mitjana climàtica del període 1981-2010. La variabilitat de la precipitació a Catalunya queda palesa en els darrers anys, durant els quals s’ha registrat anys força secs (2015, 2017, 2019; el 2017 va ser el més sec des de 1950) i anys força plujosos (2018, 2020; el 2018 va ser el segon més plujós també des de 1950).

El 2020, el més càlid a Catalunya en 71 anys


El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) va publicar a finals de maig la catorzena edició del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC 2020), que avalua l’evolució recent del clima de Catalunya a partir de l’anàlisi de diferents indicadors de canvi i variabilitat climàtics. A banda d’analitzar l’evolució de la temperatura i la precipitació a Catalunya durant els darrers decennis, el butlletí inclou informació sobre els índexs climàtics d’extrems, la sequera pluviomètrica, les variables marines i la fenologia.

El BAIC 2020 presenta algunes novetats. La més destacada és la presència d’informació sobre la variació i la tendència de la temperatura a Catalunya en relació amb el període preindustrial, període que es pren com a base per determinar l’impacte del canvi climàtic antròpic. A més, s’amplia el nombre de sèries climàtiques amb la incorporació d’Artés (el Bages), així com la computació d’un nou indicador de temperatura extrema: la tendència de les nits tòrrides (temperatura mínima superior o igual als 25ºC).

 Com en les edicions anteriors, el BAIC utilitza sèries climàtiques de temperatura i precipitació d’àmplia cobertura temporal, que han superat rigoroses tècniques d’anàlisi de qualitat i d’homogeneïtat, i que asseguren una bona anàlisi de l’evolució del clima a Catalunya en els darrers decennis. Aquesta anàlisi s’ha fet a partir de l’estudi de 24 sèries de temperatura (màxima i mínima diàries) i 70 de precipitació que cobreixen el període 1950-2020, i que son un bon testimoni del canvi climàtic apreciat al conjunt del país.
El 2020 va ser l’any més càlid a Catalunya des de 1950, amb una anomalia (diferència respecte del període de referència 1981-2010) de +1,0 °C. Es manté el clar predomini d’anys càlids (anomalies positives) durant els darrers 25 anys, i 8 dels 10 anys més càlids des de 1950 estan concentrats dins del darrer decenni 2011-2020 (els dos anys que no corresponen al darrer decenni son 2006 i 2003).

Enguany s’ha calculat, per primera vegada al BAIC, la variació de la temperatura a Catalunya respecte del període preindustrial (1850-1900). Aquest estudi s’ha fet a partir de l’extracció dels punts de malla sobre el nostre territori de la base de dades global 20CRv3 de la NOAA-CIRES-DOE. El resultat obtingut és que, per a l’any 2020, l’anomalia tèrmica a Catalunya respecte del període preindustrial ha estat igual a +1,6 °C, valor clarament superior al registrat a escala global (+1,2 °C) i confirmant que l’àmbit mediterrani és un “punt calent”, pel que fa a la magnitud de l’escalfament antròpic.


Article: MónSOStenible
Font: Servei Meteorològic

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

Informació relacionada