Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dissabte, 20 de febrer del 2021

Es constata la disminució dels efectes de l'escarabat Tomicus sobre els boscos del Maresme

L'anàlisi feta per personal 'expansió. Aquest fet s'atribueix a una bona pluviometria en els últims anys, però també a l'impacte de les inversions realitzades principalment pel Departament d'Agricultura, però també per altres administracions. El Departament destinarà 300.000 euros aquest any 2021 que serviran per reduir el risc d'incendi i acabar de revertir la situació de decaïment del pi pinyer.
 -  -  <br />  <br />

Els efectes de la plaga, però, continuen perdurant i ocasionen greus problemes de prevenció d’incendis forestals i d’ús públic. Per això, el Departament d’Agricultura ha anunciat una nova línia d’ajuts de 200.000 € més al Maresme mitjançant els nous ajuts 2021 adaptats a la realitat actual de la plaga. Aquesta  inversió ha de permetre actuar en 160 ha més de bosc afectat. A més, de manera consensuada amb la Taula de Seguiment, també s’actuarà per lluitar contra els incendis forestals amb una sèrie d’actuacions que suposen una inversió directa de 100.000 euros per part del Departament.

La Taula de Seguiment del Tomicus, una eina clau per avançar de manera coordinada

El Departament d’Agricultura ha liderat una Taula de Seguiment de l’afectació del Tomicus al Maresme. L’objectiu de la Taula és oferir un espai de coordinació i establir mecanismes de concertació entre les administracions territorials intervinents i el sector forestal associat. La taula actua com a observatori de seguiment de l’evolució de la plaga i d’avaluació de les actuacions dutes a terme.

Precisament, la setmana passada es va reunir per tractar sobre l’estat actual de la plaga, analitzar els ajuts atorgats fins ara i també presentar el projecte d’inversió directa de 100.000 per part del Departament en forests públiques municipals del Maresme. Es tracta d’unes actuacions de millora en masses afectades per decaïment per a la lluita contra incendis forestals. Aquests treballs es duran a terme íntegrament en forests públiques de propietat municipal. Aquest projecte s’ha dissenyat com una eina més que, juntament amb els ajuts, ha d’ajudar a endegar el control de la plaga.

La Taula està formada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Maresme i els representants de les tres associacions de propietaris forestals de la comarca.


Destinats 862.000 euros en 5 anys a combatre la plaga
L’històric dels ajuts atorgats pel Departament d’Agricultura es resumeix en cinc convocatòries des de l’any 2016, amb un total de 862.000 € invertits que han permès fer front a la plaga sobre 690 hectàrees forestals. La Taula va valorar l’impacte positiu dels treballs i va acordar sol·licitar la continuïtat de les inversions del Departament. Aquests ajuts, no solament han esdevingut una eina molt valuosa per a la lluita contra la plaga, sinó que, a més, han estat una oportunitat per donar valor a una nova manera de treballar conjuntament amb les associacions de propietaris forestals.

El pi pinyer a les comarques del Maresme principalment i en una petita part del Vallès Oriental va patir un fort decaïment per la sequera acumulada dels anys 2015 i 2017. Això, afegit a l’excessiva densitat arbòria causada per un abandonament de la gestió dels boscos, va anar provocant una disminució constant de la disponibilitat d’aigua i nutrients per als arbres, i del seu vigor i resiliència.

La tallada, únic mitjà per disminuir la plaga

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha actuat des del primer moment en la detecció d’aquest escarabat, que sempre ha estat present als boscos catalans i atacava selectivament només els arbres dèbils. Ara, ha trobat en l’estat actual de les masses de pi pinyer del Maresme el medi perfecte per expandir-se.

Els treballs s’han dut a terme en 15 municipis de la comarca i han consistit bàsicament a tallar i triturar la fusta. Fins ara, aquest és l’únic mitjà que s’ha demostrat efectiu per a la disminució d’aquesta plaga, ja que d’aquesta manera s’impedeix que les larves es facin adultes i s’evita així la seva dispersió en zones properes. Les tallades s’han de fer entre els mesos de setembre i abril.

 

Article: MónSOStenible
Font: DARP

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook