Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 27 de desembre del 2021

Ajudes pel foment de la utilització d'àrids reciclats

Una vintena de municipis han rebut una subvenció per utilitzar àrids reciclats en les seves obres, fet que permetrà gestionar i tornar col·locar al mercat més de 73.000 metres cúbics d'aquest producte. Els diners provenen del Fons de Gestió del Cànon de Residus de la Construcció, un impost ecològic que impulsa mesures de minimització i valorització material d'aquests residus. Aquest cànon és un instrument econòmic que contribueix al finançament del cost que comporta la implantació de la gestió sostenible dels residus de la construcció.
L’Agència de Residus de Catalunya, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha resolt la convocatòria d’ajuts per a la utilització de l’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals. En total, l’agència ha atorgat un milió d’euros a 23 ajuntaments que havien sol·licitat l’ajut. Aquest import permetrà en conjunt gestionar i tornar col·locar al mercat més de 73.000 metres cúbics d’àrids reciclats.

Valorització de runes i terres

Amb aquests ajuts es fomenta la reutilització, el reciclatge i la valorització de les runes i terres procedents de les obres, contribuint alhora a un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. Els àrids reciclats són el resultat del tractament del material inorgànic que prèviament s’ha usat en la construcció, provinent d’un gestor autoritzat. La seva reutilització compleix els principis de l’economia circular, ja que evita noves extraccions, amb l’estalvi i els beneficis ambientals que comporta.

Per demarcacions, els ajuts s’han distribuït de la següent forma als ajuntaments: Barcelona, 2; Camp de Tarragona, 5; Catalunya Central, 7; Girona, 2; Lleida, 6; i Terres de l’Ebre, 1.

L’aplicació dels àrids reciclats en obres és una pràctica emprada des de fa anys. Un compromís vers aquest desenvolupament d’una societat cada cop més sostenible, és l’establiment normatiu (Llei 5/2020, de 29 d’abril) que els projectes de construcció d'obra pública i d'obra privada han de determinar l'ús d'àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i la demolició en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d'àrids previstos.

Article: MónSOStenible
Font: ARC

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Informació relacionada