Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 6 d'agost del 2019

Agricultura sanciona amb multes de 3000 euros no avisar de la presència de cargol poma, i obre línies d'ajut per subvencionar tractaments contra la plaga

L'objectiu d'eradicar el cargol poma al marge dret del delta de l'Ebre es veu en perill per culpa de pagesos que no comuniquen la seva presència i opten per combatre'l amb mitjans propis. El Departament d'Agricultura assegura als pagesos amb cargol poma el conreu normal de la collita d'arròs al seu camp i es fa càrrec dels tractaments d'eradicació. En aquest sentit, El departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat una línia d'ajuts destinada a subvencionar els costos derivats de la compra de productes a base de saponines que els agricultors efectuïn o hagin efectuat en el període comprès entre l'1 de setembre de 2018 i el 31 d'octubre de 2019 a fi de lluitar contra el cargol poma en el delta de l'Ebre, per un import de 175.000 euros. L'ajut consistirà en la subvenció del 33% de la despesa realitzada pels agricultors.
 -  -  <br />  <br />  

Durant aquest passat mes de juliol, el departament d'Agricultura ha tramitat tres expedients sancionadors de 3.000 € cadascun per no declarar la presència de cargol poma en camps d'arròs del delta dret de l'Ebre. Amb la normativa actual de control d'espècies invasores, comunicar la seva presència a l'Administració és obligatori, no fer-ho es considera falta molt greu i posa en risc l'objectiu marcat d'erradicar aquesta plaga, ja que suposa tenir focus no controlats que propaguen cargol poma a desguassos i camps veïns.

En tots aquests casos, són els pagesos mateixos qui eliminen les postes i intenten treure els cargols. El problema és que no tenen la informació ni l'experiència necessàries per poder fer-ne una eliminació total i evitar la contaminació de camps veïns. Això suposa una proliferació incontrolada de cargol poma, la proliferació per desguassos que es consideren nets i la possibilitat de contaminar nous camps. En aquests moments, aquesta és la major amenaça en la lluita conjunta del sector i l'Administració contra el cargol poma.

D'altra banda, en els casos de camps comunicats, que són la majoria, l'actuació es fa de manera ràpida i sempre garantint el conreu normal de la collita d'arròs. A partir de la detecció, es posen malles a l'entrada i la sortida per evitar la propagació a l'exterior del camp per canals i desguassos. A partir d'aquí, es "monitoritza" el camp i s'hi fan els tractaments amb saponina necessaris. De vegades fins a tres en una mateixa campanya, i sempre amb càrrec als pressupostos de lluita contra el cargol poma. L'objectiu serà que durant la campanya de cultiu s'eviti al 100% "l'exportació" de cargol a altres camps i se'n disminueixi al màxim la població. Durant la campanya posterior, es treballarà en l'eliminació total de tots els cargols. En cap moment, la productivitat se'n veurà afectada.

La superfície amb presència de cargol poma al delta dret durant l'any passat va disminuir lleugerament amb relació a l'anterior. Aquest ha estat el resultat de l'increment en neteja de maquinària agrícola, de la constant neteja de desguassos sota control i supervisió de la Comunitat de Regants, de la ràpida actuació sobre camps amb presència de cargol poma i de l'exhaustiu control del compliment de mesures a camps per part del cos d'Agents Rurals.

Subvencions per a la lluita contra la plaga del cargol poma en el delta de l'Ebre

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat una línia d'ajuts destinada a subvencionar els costos derivats de la compra de productes a base de saponines que els agricultors efectuïn o hagin efectuat en el període comprès entre l'1 de setembre de 2018 i el 31 d'octubre de 2019 a fi de lluitar contra el cargol poma en el delta de l'Ebre, per un import de 175.000 euros. L'ajut consistirà en la subvenció del 33% de la despesa realitzada pels agricultors.

Poden ser beneficiaris i perceptors d'aquest ajut les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d'explotacions agrícoles situades al delta de l'Ebre i que en el moment de la presentació de la sol·licitud hagin comprat saponines en el període fixat a la convocatòria de l'ajut, que hagin comprat saponines autoritzades per al cultiu de l'arròs per la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i que tinguin la condició de pimes.

Aquesta convocatòria té les característiques principals següents: la tramitació obligatòriament s'ha de realitzar per via telemàtica; i hi ha dos períodes per a la presentació de sol·licituds, un primer període entre el 31 de juliol i el 21 d'agost de 2019 per a la subvenció de les saponines comprades entre l'1 de setembre i el 30 d'octubre de 2018, i un segon període que començarà el 4 de novembre i finalitzarà el dia 18 de novembre de 2019 per a la subvenció de les saponines comprades entre 15 d'abril i el 31 d'octubre de 2019.

Cal tenir present que la lluita contra la plaga del cargol poma és un objectiu prioritari per al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Aquest objectiu, a l'hemidelta esquerre, se centra preferentment a rebaixar la densitat de les poblacions, evitar la invasió de noves parcel·les de cultiu i actuar sobre els arrossars ja envaïts per impedir que aquests arrossars siguin la font d'una nova invasió cap a altres camps o cap als sistemes de reg i drenatge. A l'hemidelta dret, on han aparegut focus puntuals, s'estan prenent mesures d'erradicació i també mesures preventives per evitar que les màquines agrícoles i els planters siguin fonts d'introducció del cargol cap a aquest hemidelta.

Article: MónSOStenible
Font: DARP

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook