Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 3 de gener del 2018

Les emissions de CO2 a Catalunya tornen a augmentar després d'un període de descens

El darrer informe de progrés dels objectius de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, corresponent a les dades del 2015, assenyala que les emissions han sofert un lleuger augment del 0,8%, amb un increment de 0,3 milions de tones en relació al 2014. Des del 1990, les emissions totals dels gasos d'efecte hivernacle han seguit una evolució creixent fins al 2005, any que va marcar un pic històric d'emissions i a partir del qual es va iniciar un canvi de tendència a la baixa que es va mantenir fins el 2013. Els anys 2014 i 2015 es va produir un molt lleuger ascens de les emissions, provocat principalment per l'increment en dos sectors, el processament de l'energia i l'agricultura. Pel que fa a les emissions en l'àmbit de transport, aquestes han sofert un increment del 4%.
Les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) durant el 2015 són un 12% superiors a les de 1990. Les emissions de Catalunya van representar un 13% de les de l'Estat espanyol -que les ha augmentat un 3,5% respecte l'any anterior- i l'1% de les de la UE-28.

Les emissions difuses, corresponents a les activitats no incloses en el règim del comerç de drets d'emissió -com el transport, els residus, l'agricultura, els serveis, l'energia o la indústria no regulada-, que representen un 67% del total -29 milions de tones de CO2-, han descendit gairebé un 2% l'últim any avaluat, amb 547 milers de tones menys que l'any precedent. Aquesta dada situa Catalunya dins els objectius de reducció marcats de cara a l'any 2020.

Tot i aquesta reducció global en els sectors no regulats, les emissions en l'àmbit de transport han sofert un increment del 4%, que caldrà veure si es manté en els propers anys.

Article: MónSOStenible
Font: OCCC

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook