Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 29 d'agost del 2011

Es convoquen els ajuts a la producció i comercialització dels productes agroalimentaris de qualitat d'origen animal

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha convocat els ajuts destinats a fomentar la producció i comercialització dels productes agroalimentaris de qualitat d'origen animal corresponents a l'any 2011 i n'ha aprovat les bases reguladores, com va publicar el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
El Departament té com a objectiu, entre d'altres, impulsar la producció de productes agroalimentaris de qualitat, entre els quals hi ha els d'origen animal. En aquest sentit, es considera convenient donar suport a aquest àmbit de la producció mitjançant diferents activitats de foment, i per això s'estableix una línia d'ajut destinada a incentivar l'aplicació de programes de producció de productes agroalimentaris de qualitat d'origen animal que impliquen totes i cada una de les fases de producció i comercialització, és a dir, de la granja a la taula, mitjançant la contribució al finançament de les despeses derivades de l'assistència tècnica necessària per al desenvolupament i la posada en funcionament d'aquests programes de producció, així com de certes despeses que suposen la seva implantació, entre les quals s'inclou els costos derivats de la realització de controls de qualitat efectuats per tercers.

Val a dir que s'entendrà per:
a) Productes agroalimentaris de qualitat d'origen animal: la carn, la llet, els ous, la mel i els caragols de terra destinats al consum humà, obtinguts a partir d'animals de producció d'explotacions que participen en programes de producció de qualitat i que siguin produïts d'acord amb el que s'hi disposa.
b) Programa de producció de qualitat: el que apliquen les persones productores amb la finalitat que, mitjançant mecanismes de control encomanats a entitats independents, s'aconsegueixi un producte de qualitat amb un nivell d'exigència diferent al que estableix la legislació vigent, i que impliquin totes les fases de producció i comercialització.

Els ajuts d'aquesta Ordre són a càrrec d'una partida pressupostària del Departament per a l'any 2011, dotada amb un import màxim de 80.000 euros, i s'estableix una quantitat addicional estimada de 191.231,32 euros a aplicar en funció de les disponibilitats pressupostàries efectives.

L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les actuacions següents:
a) Assistència tècnica per a l'estudi de mercats, i per al disseny i creació de productes agroalimentaris de qualitat d'origen animal.
b) Implantació de programes de producció de qualitat.
c) Formació del personal específicament relacionat amb el programa de producció de qualitat.
d) Certificació dels programes de producció de qualitat implantats.


Article: MónSOStenible
Font: DARPAMN

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook