Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 20 d'octubre del 2020

Consulta pública per protegir el cel nocturn a través de la regulació de l'enllumenat

Amb l'objectiu de protegir el medi nocturn, el Departament de Territori i Sostenibilitat vol modificar el decret de desplegament de la llei que regula ordenació ambiental de l?enllumenament. Per tal de copsar l'opinió tant de la ciutadania en general com dels subjectes i les organitzacions representatives que en resultarien afectades, es posa en marxa el procés per a la realització d'una consulta prèvia, tal i com preveu la llei del procediment administratiu de les administracions públiques. El període per participar-hi ha començat el 20 d'octubre i s'allargarà fins el 20 de novembre.
 -  -  <br />  <br />

Amb l'objectiu de copsar l'opinió de la ciutadania en general i dels subjectes i les organitzacions representatives potencialment afectats en cada cas, i donant compliment a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques que a l'article 133.1 preveu l'exigència d'una consulta prèvia a la redacció d'avantprojectes de llei o projectes de reglament (decrets i ordres), s’obre un període de consulta pública prèvia sobre el Projecte de modificació del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn que el Departament de Terreitori i Sostenibilitat té previst elaborar.

Per això, el Departament ha iniciat el tràmit de consulta pública de participació del Projecte de modificació del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. D’aquesta manera, el Govern promou la col·laboració ciutadana i de les entitats implicades en l’elaboració d’aquesta normativa, d’acord amb la voluntat de potenciar el Govern obert i l’empoderament de la ciutadania en la presa de decisions.
La iniciativa s’ha establert per adequar la norma a les diferents novetats que s’han produït des de la seva aprovació i que motiven la conveniència de modificar-ne algunes previsions. Entre els aspectes principals de la reforma que es planteja destaquen:

  • L’adequació de les previsions del Decret als nous reglaments de la Unió Europea, que estableixen els requisits d’eficiència energètica i d’etiquetatge ecològic de les fonts lluminoses.
  • L’adequació de les previsions de làmpades permeses del Decret a les tecnologies disponibles al mercat, tenint en compte l’evolució dels darrers anys.
  • El desplegament dels procediments previstos en el Decret per a la declaració dels espais de medi nocturn protegit i l’establiment de criteris tècnics per a la seva gestió.
  • El desplegament per a les grans instal·lacions d’il·luminació d’un procediment per a la verificació periòdica de les prescripcions que els obliga la normativa actual, de manera que aquest s’ajusti a les seves especificitats i sigui el més racional possible.
Les aportacions es poden fer a través del portal participa.gencat.cat/regulations fins el 20 de novembre de 2020.

Article: MónSOStenible
Font: TES

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Informació relacionada