Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 29 de gener del 2014

Agricultura i Territori signaran un protocol de col·laboració en matèria urbanística

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Departament de Territori i Sostenibilitat signaran un protocol de col·laboració per tal d'establir el marc d'actuació del Cos d'Agents Rurals en matèria de protecció de la legalitat urbanística fora dels espais de protecció especial.
La normativa vigent atribueix la competència en matèria de disciplina urbanística al Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme. La normativa reguladora del Cos d'Agents Rurals atribueix als agents d'aquest cos les funcions de vigilància, control i inspecció del compliment de les normes específiques dels espais natural protegits, incloent-hi les actuacions urbanístiques, sempre i quan es produeixin dins d'aquests espais. Per tal de donar suport en la vigilància i inspecció de les possibles infraccions urbanístiques fora dels espais de protecció especial, se signarà properament un protocol entre Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Departament de Territori i Sostenibilitat, que dotarà de més recursos la inspecció i vigilància en matèria urbanística en el sol no urbanitzable fora dels espais protegits. El Cos d'Agents Rurals ja col·labora actualment, d'acord amb els corresponents protocols, en tasques de vigilància amb d'altres òrgans i entitats de la Generalitat de Catalunya, com ara l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Agència de Residus de Catalunya o el Departament de Cultura. Amb la signatura d'aquest protocol s'aconseguirà cobrir el buit normatiu que, en aquesta matèria, existeix actualment.
Article: MónSOStenible
Font: DAAM

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook