Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Segons els resultats obtinguts durant els últims tres anys a la finca pilot de Planeses (Girona, Catalunya), el sòl viu i fèrtil d'un hort regeneratiu emmagatzema al voltant de 30 vegades més carboni atmosfèric a l'any que un convencional. A més, els pasturatges regeneratius, que es gestionen amb animals pasturant, segresten al voltant de tres vegades més carboni a l'any que la pastura sense gestionar. Aquestes taxes anuals de segrest de carboni es produeixen durant els primers 6 anys després del canvi de model agroalimentari convencional al regeneratiu. Una vegada passat aquest temps, el sòl es manté com un gran embornal, ja que el carboni emmagatzemat no s'allibera l'atmosfera. D'altra banda, aquest model agrícola ja ha demostrat emetre un 40% menys de CO? que el convencional perquè no utilitza pesticides ni fertilitzants químics i redueix la maquinària
Segons els resultats obtinguts durant els últims tres anys a la finca pilot de Planeses (Girona, Catalunya), el sòl viu i fèrtil d'un hort regeneratiu emmagatzema al voltant de 30 vegades més carboni atmosfèric a l'any que un convencional. A més, els pasturatges regeneratius, que es gestionen amb animals pasturant, segresten al voltant de tres vegades més carboni a l'any que la pastura sense gestionar. Aquestes taxes anuals de segrest de carboni es produeixen durant els primers 6 anys després del canvi de model agroalimentari convencional al regeneratiu. Una vegada passat aquest temps, el sòl es manté com un gran embornal, ja que el carboni emmagatzemat no s'allibera l'atmosfera. D'altra banda, aquest model agrícola ja ha demostrat emetre un 40% menys de CO? que el convencional perquè no utilitza pesticides ni fertilitzants químics i redueix la maquinària -  -  -