Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

MOMENT DE L'ACTUACIÓ DELS AGENTS RURALS CONTRA EL TRÀFIC D'ESPÈCIES PROTEGIDES Durant la inspecció s'ha comprovat que els ocells anaven allotjats en 6 grans gabions en condicions de transport poc adequades (sense abeuradors d'aigua i amb elements de ventilació poc eficaços ), alhora, el conductor i el vehicle no consten inscrits al Registre de transportistes i mitjans de transport d'animals vius, fet que indica que el conductor no disposava dels requisits per efectuar un transport respectuós amb el benestar animal. Els ocells intervinguts per espècies son 900 caderneres, 37 passerells, 43 pinsans i 234 verdums. De tots els ocells recuperats, 15 han aparegut morts per efectes de les condicions deficients del transports. La resta d' ocells intervinguts han estat traslladats a un Centre de Recuperació de Fauna Salvatge del Departament de Territori i Sostenibilitat per passar una revisió veterinària i iniciar la seva reintroducció al medi natural. La normativa europea, estatal i autonòmica vigents que regulen la protecció de les quatre espècies d'ocells fringíl·lids (pinsà, verdum, passerell i cadernera) són la Directiva 2009/147/CE del parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre, relativa a la conservació de les aus silvestres, la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, el Decret legislatiu 2/2008 de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i el Decret 139/2014, de 14 d'octubre, pel qual s'estableix el règim temporal per al període 2014-2018 de les autoritzacions excepcionals per a la captura en viu i tinença d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de concursos de cant
MOMENT DE L'ACTUACIÓ DELS AGENTS RURALS CONTRA EL TRÀFIC D'ESPÈCIES PROTEGIDES   Durant la inspecció s'ha comprovat que els ocells anaven allotjats en 6 grans gabions en condicions de transport poc adequades (sense abeuradors d'aigua i amb elements de ventilació poc eficaços ), alhora, el conductor i el vehicle no consten inscrits al Registre de transportistes i mitjans de transport d'animals vius, fet que indica que el conductor no disposava dels requisits per efectuar un transport respectuós amb el benestar animal.  Els ocells intervinguts per espècies son 900 caderneres, 37 passerells, 43 pinsans i 234 verdums. De tots els ocells recuperats, 15 han aparegut morts per efectes de les condicions deficients del transports. La resta d' ocells intervinguts han estat traslladats a un Centre de Recuperació de Fauna Salvatge del Departament de Territori i Sostenibilitat per passar una revisió veterinària i iniciar la seva reintroducció al medi natural. La normativa europea, estatal i autonòmica vigents que regulen la protecció de les quatre espècies d'ocells fringíl·lids (pinsà, verdum, passerell i cadernera) són la Directiva 2009/147/CE del parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre, relativa a la conservació de les aus silvestres, la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, el Decret legislatiu 2/2008 de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i el Decret 139/2014, de 14 d'octubre, pel qual s'estableix el règim temporal per al període 2014-2018 de les autoritzacions excepcionals per a la captura en viu i tinença d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de concursos de cant -  -  -